Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■es?"
32
Wij willen niet gewagen van de onmogelijkheid de
voornaamste werken van de grootste dichters en proza-
schrijvers van vele landen aan de jongelieden te verkla-
ren, zonder het ongeloof wat daarin dikwijls steekt, goed
of af te keuren. 1)
Wij willen alleen nog in het algemeen opmerken, dat,
zooals uit de gegevene en vele andere voorbeelden blijkt,
de eischen welke aan een handboek voor geschiedenis
worden geste'd, door velen van hen die de keuze daarvan
moeten bepalen, vaak onrechtvaardig zijn. Men begint
wel eens met te zoeken naar handboeken die aan de
katholieken slechts weinig aanstoot geven, doch immer
besluit men tot dezulke waarin de protestantsche oordeel-
vellingen den boventoon hebben. Men vraagt zich af:
is in dat en dat handboek niets bepaald ten voordeele
der katholieke Kerk, en zijn er de feiten van katholieken
aard niet uitvoeriger in behandeld dan noodig is om
een zekeren zamenhang te krijgen? Dan is het bruikbaar.
Wilde men echter, ik zeg niet verdraagzaam maar een-
voudig rechtvaardig zijn, zoo moest men voor een hand-
boek veeleer deze vraag stellen: „Is de strekking van
het boek de waarheid te bevorderen, zonder dat de
schrijver blijken geeft katholieken of niet-katholieken
moedwillig te vernederen?" Stelde men de vraag zoo, dan
zoude men een bewijs geven van ook katholieke schrij-
vers in aanmerking te nemen, wat heel zelden geschiedt,
zelfs in de katholieke provinciën. Zie, dat krenkt de
katholieken, en krenking is tegen dte wet.
Wij hebben nu genoegzaam aangetoond, hoe het stre-
ven naar onpartijdigheid van handboeken en leeraars
volgens de wet, van protestantsche zijde nog altoos eene
onmogelijkheid schijnt. Verder, hoe de studie in de
-1) Zie daarover: Wedewer, »Die Literatur und die Christliche Jugendbildung."
Broschürenverein, 4de jaarg. no. 1 Frankfort, Hamacher, 1868. 32 blzz.