Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
L
16
geven, dat door leeraars aan lioogere burgerscholen is voor-
gedragen : dat de eerste bladzijden uit den Bijbel een fabel-
achtig karakter, en daarom voor de geschiedenis (de geschie-
denis in den geest der wet) maar Aveinig waarde bezitten;
door een ander: dat de zondvloed slechts een deel der aarde,
bijv. China geenszins, heeft overstroomd; dan weder:
dat Mozes geboorte fabelachtig en de wetgeving op
Sinaï aldus is tot stand gekomen: „Sinaï is een hooge
berg, waarop de Avolken altoos rondzweven, en dikwijls
de donder rolt. Eens op een' keer dat zulk een onweder
had plaats gehad, klom Mozes op de helling en sclireef
zijne wetten." Wij hebben de ondervinding opgedaan,
dat sommigen de eigenlijke ontwikkeling der macht van
't Pausdom eerst aan de elfde eeuw toekennen; hetgeen
op geenerlei wijze door daadzaken is te bevestigen. Of
rekent men dat de Pausen eerst toen belangrijk voor de
profane geschiedenis zijn geworden, zoo is een dergelijk
beweren minstens buitengewoon willekeurig. Men hoort
daarbij ook soms bijzonder op de geschenken door Ma-
thilde van Canossa, in de 12de eeuw aan den heiligen
Stoel gedaan, drukken, alsof in dien tijd eerst, en niet
vele eeuwen vroeger, de kerkelijke staat ware ontstaan,
die langzamerhand gegroeid is van den tijd der Apostelen
af, tot de 12de eeuw toe, en met meer recht dan
eenig land van Europa. Dat verder weder de geheele
geschiedenis der middeneeuwen door velen als kerkge-
schiedenis en als zoodanige geschiedenis wordt beschouwd,
die men niet kan verhalen zonder overtreding der wet;
daarvan zou ik de klaarste bewijzen kunnen aanvoeren.
Dat eenigen daarentegen voor de geschiedenis der Ara-
bieren, van 500-1200 , op dien regel eene uitzondering
maken, en het Mahomedanisme als godsdienst be-
Iiandelen, in de meeniug, dat dit veeleer onontbeerlijk
is voor de kennis der beschaving, dan dat men bij