Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
beteekenen: elk moet, zoowel in de school als elders, christe-
lijke liefde uitoefenen, en niemand zelfs een kind niet opzette-
lijk beleedigen: „pueris debetur reverentia;" men moet de
jeugd met ontzag behandelen. Hadde de wet zich in dien
geest uitgedrukt, zij zou wellicht meer aanhangers heb1 en
gewonnen, doch haar eigenlijk pit hebben verloren. ] 'an
ware althans volstrekt niet noodig geweest de kerkge-
schiedenis van de scholen uit te sluiten, en zooals nu
het geval is, slechts het onderwijs van een d e e 1 der ge-
schiedenis, hetwelk men wat al te hoogdravend. „De
geschiedenis" noemt, toe te laten.
Doch ik hoor al reeds lang zeggen: „ Est modus in
rebus, men moet maat houden; er zijn weinig wetten
die in hunne uiterste konsequentie, in theorie geene
slechte gevolgen laten berekenen, maar in de praktijk
een geheel andere uitkomst leveren, omdat zij niet door
werktuigen maar door verstandige menschen worden toe-
gepast , die geen letterknechten zijnde, in den geest des
wetgevers doordringende, zijne bepalingen met eene zekere
gematigdheid en naar omstandigheden toepassen."
Zoo dacht ook de wetgever; getuige het volgend geval.
Toen art. 23 der wet op 't lager onderwijs in die der
regeling van 't middelbaar onderwijs stond opgenomen
te worden, werd in het tweede voorloopig verslag de
opmerking gemaakt, „dat de leeraren aan de middell)are
scholen door de bepaling , van zich te moeten onthou-
den iets te leeren, te doen of toe te laten, wat
strijdig is met den eerbied verschuldigd aan de gods-
dienstige begrippen van andersdenkenden, in hun onder-
wijs zouden belemmerd zijn; daar eenigszins ver voortgezet
onderwijs in sommige vakken, zooalssterrekunde, natuur-
kunde, en geschiedenis, zich naauwelijks liet denken, zon-
der dat van tijd tot tijd aan voorstanders van een bepaald