Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
het „onderwijs in de godsdienst ?" En is Gregorius VJ l
niet nog meer een man uit de kerk- dan uit de
profane geschiedenis? Dit alles moet volgens de ver-
klaring door Thorbecke 1) gegeven zeer bepaald van
het onderwijs in geschiedenis uitgesloten blijven. Indien
de leeraar zich nu ook al veroorlooft over de door
partijzucht valsch beoordeelde vorsten en misschien
ook over een' enkelen Paus zijn oordeel te zeggen,
vele gewichtige gebeurtenissen van wereldschen,aard, die
met de ontwikkeling des Christendoms innig samenhangen
moet hij zwijgen, de personen die om hunne verdediging
van dit of dat godsdienst-beginsel eenen grooten roem
hebben behaald, moeten meestal ongenoemd blijven,
juist omdat zij niet door wereldsche grootheid,
maar wel door onverschrokken verdediging van christe-
lijke beginselen hebben uitgeblonken. De H. martelaren
behooren niet tot de Geschiedenis; de kerkvaders worden
onbelangrijk, de H. Ambrosius verliest zijn waarde als
verdediger van de v o 1 k s v r ij h e i d nevens die der
H. Kerk, tegen de dwinglandij van keizerin Justina,
dewijl hij voor alles bisschop was, en door de plichten
zijns ambts gedreven geheel zijn vaderlijk erfgoed, hij
de zoon, van den machtigen praifekt van Gallië, aan de
armen schonk; dewijl hij als bisschop aan den voortreffelij-
ken maar zijne wereldsche macht te buiten gaanden keizer
Theodosius het choor der kerk ontzegde, dewijl hij als
theoloog een groot aantal werken heeft nagelaten, uit-
sluitend onderwerpen van ascetisme en kerkelijk recht be-
handelende : om deze en om vele andere redenen mogen
dergelijke mannen op de school niet worden genoemd , want
zij behooren tot de kerkgeschiedenis. Volgens de wet mag
dan slechts een gedeelte en zelfs een klein gedeelte der
geschiedenis van'tmenschdomop de scholen worden verhaald.
1) Zie Kroenen cn Boissevain, »Wet op 't lager onderwijs," art. 23.