Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10

bestaat er geen enkel handboek voor geschiedenis in
Nederlandsche taal kleurloos genoeg om aan art. 23
van de wet op 't lager en art. 2 van die op 't middelbaar
onderwijs te kunnen voldoen, en zondigen alle leeraars
welke aan hunne leerlingen de bestaande boeken in handen
geren, door nood gedwongen, minder of meer tegen de wet.
Want wat heeft nevens den katholieken geschied-
schrijver, de katholieke leeraar en elke andere leeraar
van geschiedenis eigenlijk te doen, om niet tegen de
genoemde wetsartikelen en de uitlegging daarbij gevoegd
te zondigen?
Hij moet in zijn geschiedverhaal aan de klasse met
omzichtigheid zich wachten de christelijke eeuwen boven
de heidensche te stellen, zich wachten Christus „Ver-
losser" te noemen; want ook Joden kunnen in de klasse
zitten, en ongeloovige anti-katholieken, wier ouders meer
waarde hechten aan de meeningen van Renan, dan aan
die van Veuillot, Montalembert, en Guizot. Vele groote
mannen die ook door kerkelijke waardigheid uitgemunt
hebben , moeten onopgemerkt voorbijgegaan worden; en
wanneer in eenig handboek dat veelvuldig wordt gebruikt,
voorkomt, dat Paus Gregorius VII, dien de katholieken
als eene verhevene persoonlijkheid vereeren, „den geest
des Christendoms heeft miskendzoo mag de leeraar
er niet tegen opkomen , hij kan daarmede immers de aan-
hangers van dat denkbeeld kwetsen.
De staatkunde yan de meeste groote vorsten (om niet
eens van de hooge politiek van andere Pausen te spreken)
kan hij ter naauwernood aanvoeren; want, het behoeft
niet ten honderdsten male herhaald te worden, wat de
logische maar ongeloovige denker Proudhon, zoowel als
de met al de warmte van het zuiden geloovige Donoso
Cortes getuigen: dat op den grond van elk politiek
vraagstuk theologie ligt. En behoort theologie niet tot