Boekgegevens
Titel: Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Auteur: Alberdingk Thijm, Petrus Paul Maria
Uitgave: 's-Hertogenbosch: Henri Bogaerts, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 982
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206358
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis: algemeen
Trefwoord: Geschiedenisonderwijs, HBS
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
personen en toestanden het hoogst stellen door welke zich
zijne denkbeelden over eeuwigheid, over Christus, Kerk,
en bestemming des menschen het meest hebben ontwik-
keld. 't Is niet te loochenen, dat de Protestant voorde
geheele middeneeuwen, welke hij als minder tot de gods-
dienstige waarheid genaderd beschouwt dan de 16de en
volgende eeuwen, minstens eene zekere kleinachting moet
gevoelen, welke aan de belangstelling daarvoor in den
Aveg staat; en dat de Katholiek onmogelijk aan de predi-
kers der „Hervorming," of liever gezegd der antikatho-
lieke leer, dezelfde bewondering, hetzelfde medegevoel
kan schenken , als b. v. aan eenen Gregorius 1 en de meeste
zijner naamgenooten, de Leoos, de Innocentiussen enz.
En zonder nog wat men noemt „partijdig" te zijn,
zal de schijver eener geschiedenis op die personen of d i e
toestanden welke zijne persoonlijke belangstelling het
meest opwekken, van zelf en zonder opzet meer licht
doen vallen, dan op andere welke hij minder gewichtig
acht, en hem ook vaak minder duidelijk voor den geest
staan.
Wanneer nu de belangstelling van direkteur en lee-
raars met die des schrijvers van een of ander schoolboek
grootendeels zich op dezelfde feiten en personen richt,
zal het boek van den laatste op de bijzondere school
worden ingevoerd; en nimmer kan men rekenen dat dit
gebeuren zal in het tegenovergestelde geval, al is de
schrijver zoo waarheidlievend als het op zijn standpunt
mogelijk is.
En dit is zelfs zoo volkomen waar, dat niet alleen
de handleidhigen in de geschiedenis door katholieken ge-
schreven van de protestantsche scholen zijn uitgesloten,
maar dat evenmin in ons land een voorbeeld zou aan
te wijzen zijn, dat op eene school voor protestantsche
kinderen ooit in eenig vak van wetenschap, al is er