Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
OPLEIDING VAN ONDERTVIJZERS. 83
d. De eerste gronden der nederduitsche taalkunde,
v/aartoe behooren de kennis der taaldeelen, derzel-
ver verbuiging en vervoeging, met de toepassing
daarvan op liet maken van opstellen, benevens de
redekundige ontleding van voorstellen;
e. De beginselen der aardrijkskunde;
f. De hoofdgebeurtenissen der vaderlandsche geschie=
denis.
g. Aanvankelijke kennis van onderwijs- en opvoed-
kundige beginselen.
II. Foor de kweekelingen van den éénjarigen cursus:
Den vollen ouderdom van 17 jaren, mede blijkens de
authentieke geboorte-acte.
Voorts al de boven opgegeven vereischten, zonder uit-
zondering, en ten aanzien der verkregen kunde en be-
kwaamheid , eene aanmerkelijk meerdere bedrevenheid ,
zoo dat er slechts één jaar noodig zij, om een geschikt
onderwijzer te worden.
Zullende vorenstaande bepalingen den heeren districts-
schoolopzieners tot rigtsnoer verstrekken, zoo bij het onder-
zoeken der jongelingen, die in 's rijks-kweekschool van
onderwijzers verlangen aangenomen te worden, als bij het
mededeelen van het resultaat van dat onderzoek.
En zal, ten behoeve van dezelve schoolopzieners, een
genoegzaam aantal exemplaren van dit besluit worden
gedrukt en aan de provinciale commissien van onderwijs
gezonden worden.
R. Jiij Kon. besl. van 9 Julij 1827, n°. 117, art. i
waren voor dc opleiding van jonge meisjes tot onderwij-
zeressen ter beschikking van den minister van hinnen-
landsche zaken gesteld, Hen geheele landsbeurzen of pre-
benden, ieder van /'iOO 's jaais en tien halve, ieder
van /'IBO 'sjaars, doch is na den afval van België
het getal beurzen op de helft verminderd.
1. Bij art. 2 en 3 van gemeld besluit is bepaald:
2. De beurzen zullen strekken tot plaatsing op goede
nederlandsche kostscholen van meisjes van IS a 16
\