Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCHOOLVERVÜLLIKGES, 81
5°. Dat, volgens deze voorschriften, de aankondiging van
eene openvallende schoolonderwijzers-plaats, opgemaakt
onder overleg en afspraak met den districts-schoolop-
ziener, zoodra mogelijk en ten langste binnen de eerste
vier weken, na het invallen der vacature, ter plaatsing
in de IMeutce Bijdragen moet worden opgezonden, waar
het behoort; alsmede dat het proces-verbaal van het
daaruit voortvloeijend vergelijkend examen, afgenomen
van alle de wettige sollicitanten, binnen den tijd van
veertien dagen na dit gehouden examen, moet ingezon-
den worden;
Is goedgevonden en verstaan:
1°. Dat voortaan, met uitzondering alleen der provincie
Groningen^ bij welker huishoudelijk schoolreglement werd
vast gesteld één jaar van gratie voor de onderwijzerswedu-
wen, ter voorziening in derzelver omstandigheden, alle
andere middelen, des gevorderd, zullen behooren te wor-
den beproefd, vóór en aleer de toevlugt de nemen tot
dit, voor het gemeentelijk onderwijs zoo blijkbaar verder-
felijk redmiddel.
2". Dat voortaan, bij elke invallende school-vacalure, strik-
telijk moet worden in acht genomen, het opmaken en
inzenden der aankondiging wegens dezelve^ zoo en ten
einde, als in het hoofd dezes is omschreven, uiterlijk
binnen vier weken na het openvallen der school, ofwel
vier weken vóór het eindigen van het genoten jaar van
jratie; alsmede dat het proces-verbaal van het vergelij-
tend examen, hetwelk staande de bijeenkomst tot het-
zelve, zal behooren te worden opgemaakt en geteekend,
door alle de daartoe geregtigden, binnen den tijd van
veertien dagen na dit afgeloopen examen, door den dis-
tricts-schooiopziener bij de respectieve beeren gouver-
neurs zal moeten worden ingezonden;
3°. Dat dc beeren gouverneurs der noordelijke provinciën
zullen worden uitgenoodigd, om strengelijk te helpen
handhaven de bepalingen, vervat in de beide voorgaan-
de artikelen van dit besluit, alsmede om toe te zirn, dat
geene school langer dan drie maanden onvervuld blijve,
althans zonder dat voor dezelve een nieuwe vaste onder-
wijzer benoemd zij;
Afschrift van dit besluit te zenden:
Aan de beeren gouverneurs der noordelijke provinciën,
aan de provinciale schoolcommissien, en aan den hoofd-
inspecteur van het middelbaar en lager onderwijs.
4*