Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCH00LTERVULLI5GEN, 79
de gevorderde oproeping van sollicitant'^n lot een vergelij-
kend examen, de aankondiging geschied zij in de Bijdragen.
Intussclien mag ik niet nalaten UEd. te herinneren den
voornamen inhoud der aankondiging van 28 Augustus 1812,
geplaatst in de IJijdragen dier maand hlz. 160, als rustende
hierop de bepaling van genoemd besluit: «dat er, namelijk,
cc een proces-verbaal zal opgemaakt worden van de vergelij-
<c kende examens, afgenomen door of onder de directie van
cc den dislricts-schoolopziener van alle de wettige sollicitan-
(iten naar eenige opengevallene lagere school, en dat dit pro-
«c ces-verbaal, —gecertificeerd door genoemden schoolopzie-
cc ner en door die genen, welke dus verre het regt oefenden
cc van ondenrijzers aan te stellen of de admissie te verlee-
cc nen tot het opzetten van scholen^ en voorzien van aaniner-
cc kingen zoo van den cene als van de anderen, strekkende
ct om de begaafdheden der candidatcn, als mede de aanspraak
cc te doen kennnen, die zij op het verkrijgen van de plaats
cc mogen hebben, — binnen den tijd van veertien dagen na
cc iict afgenomen examen zal moeten worden ingezonden."
Voorts, cc dat, in alle gevallen, zal behooren voorzien te wor-
cc den in de onafgebroken voortzetting van het onderwijs en
cc zulks onder overleg cn afspraak met den districts-school-
cc opziener.*'
d. De aankondiging van 6 Januarij 1817.
De koinmissaris-generaal voor het onderwijs cn voor de
kunsten en wetenschappen herinnert cn brengt bij dezen ter
kennis van alle belanghebbenden:
1". Dat, overeenkomstig met het tweede artikel van het
besl. zijner majesteit van 20 .Maart 1814, n°. 2, de ver-
vulling van gecnerhandc lagere school, omschreven bij
art. 1, 2 cn 3 van het reglement, behoorende tot de
M'ct van 3 April 18Ü6, het zij dus openbare, liet zij bij-
zondere van de eerste of tweede klasse, het zij ook meis-
jesschool, de klein-kinderscholen alleen uitgezonderd,
zal kiinnen geschieden, zonder daartoe vooraf gevraagde
en verleende autorisatie bij het departement van on-
derwijs, kunsten en wetenschappen.
Dat bij hetzelve deparlement deze antorisatie voort-
aan niet zal worden verleend, ten zij de aankondiging
der vacature en de oproeping van sollicitanten behoor-
lijk geschied zij in de Niemve Bijdragen ter bevorde-
ring van het onderwijs en de opvoeding^ en dat alle
beriglen, iiiertoe betrekkelijk, te dien einde, uiterlijk
vóór eiken twintigsten dag der maand, aan den com-
missaris voor het middelbaar cn lager onderwijs behoo-