Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 SCHOOL VERYULLI^GE^.
Jiet verleenen van vergunning tot het opzetten van scholen
en het opentlijk onderwijzen geoefend hehhen, aan den heer
van Swindercp, inspecteur der akademie van
de lijst inzenden van de sollicitanten, uelke zich naar dc
opengevalh n plaatsen, of wel ter oprigting van eene bijzon-
dere school, of ook lot het opentlijk onderwijzen, zullen mo-
gen opdoen, en deze lijst van hunne aanmerkingen doen ver-
gezck gaan. elke lijst vervolgens, voorzien van de op-
merkingen van gemelden akademischen inspecteur, door den-
zelven zal worden ingezonden hij den inspecteur-generaal,
ten einde er insgelijks de voordragt wegens te doen aan zijne
excellentie den groot-meester der universiteit.
c. Circulaire aan de leden der commissien ^an onderwijs van
den commissaris tot dc zaken van het middelbaar en lager
onderwijs van den 11 Januaiij 1815:
Dc gevestigde slaat van zaken, welke wij aireede het ge-
hik hebben in het bestuur van ons vaderland tot stand te
zien gebragt. maakt het nu mogelijk, om eenen korteren en
tevens meer regelmatigen gang te bepalen voor de processen-
verhaal, betrekkelijk dc vervulling van opengevallene oïnieuw
te bezetten schoolonderwijzersplaatsen, tot welke klasse de
scholen ook behooren, als mede van opengevallen of nieuw
op te rigten meisjes- kost- of zoogenaamde fransche scholen.
Dusverre werden deze processen-verbaal, tot nadere voor-
ziening. door den districts-schoolopziener bij mij ingezonden.
Voortaan en van nu af zullen dezelve behooren te worden in-
gezonden bij de heeren gouverneurs der respectieve provinciën,
ten einde alzoo hij Z. Ë. den heer secretaris van staat voor de
binneniandsche zaken te komen, als bij art. 2 van het besl.
zijner kon. hoogheid van 20 Maart 11. 2, belast met het
verleenen der autorisatie tot het doen der aanstelling of tot
het geven der speciale toelating. Dit besluit is geplaatst
in de Bijdragen van April 1814.
Hieruit zal het voordeel ontstaan, dat de processen-verbaal
dadelijk bij den heer secretaris van staat voorn, inkomen
met de aanmerkingen der heeren gouverneurs, en alzoo de
vervulling der vacaturen bespoedigd worden.
AVat de processen-verbaal zeiven aanbelangt: bij bet aan-
gehaald besluit de lot hiertoe gebruikelijke voet op het ver-
vullen der openvallende schoolonder\\ijzersplaatsen bevestigd
zijnde, zoo zal de inrigting der processen verbaal, als mede
de gang der vervulling van gezegde plaatsen behooren te
blijven, gelijk zij thans beslaat, lot dat daaraan eenige na-
dere wijziging zoude mogen worden gegeven, zullende alzoo
ook geene der bovengenoemde scholen kimnen vervuld wor-
den, ten zij van derzelver vacature of oyjn^fiH^, gepaard met