Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCHOOLVERVULLINGEN. 77
17 Scplembcr 1808, art. 3, en besl. van 15 November 1811,
art. 54, 56 cn 192).
Bren^jt bij deze ter kennis van allen, die er belang bij
hebben, dat er, van nu af aan, een proces-verbaal zal be-
hooren opgemaakt te worden van de vergelijkende examens,
afgenomen door of onder de directie van den districts-school-
opziener van alle de wettige sollicitanten naar eenige open-
gevallen lagere school, en dat dit proces-verbaal, gecertifi-
ceerd door genoemden inspecteur en door die genen, welke
dus verre het regt oefenden van onderwijzers aan te stellen
of de admissie te verleenen tot het opzetten van scho-
len, — en voorzien van de aanmerkingen zoo van den ee-
ne als van de andere, strekkende om de begaafdheden der
candidaten, alsmede de aanspraak te doen kennen, die zij
op het verkrijgen van de plaats mogen hebben, — binnen
den tijd van veertien dagen na het afgenomen examen zal
moeten gezonden worden aan bovengem. inspecteur-generaal.
Wijders herinnert hij, dat, overeenkomstig met de wet
van 3 April 1806, geenerhande opengevallen plaats zal kun-
nen vervuld worden, zonder dat er eene meest uitvoerige en
naar de voorschriften van genoemde wet ingerigte aankondi-
ging van zal zijn geplaatst geworden in het aanhangsel der
Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoe-^
ding; dat deze aankondiging, opgemaakt onder overleg en
afspraak met den districts schoolopziener, zoodra mogelijk en
ten langste binnen de eerste vier weken na het invallen der
vacature, zal moeten ingezonden worden bij den inspecteur-
generaal ; dat de tijd van de uitnoodiging der sollicitanten,
en van derzelver oproeping tot het verge ijkend examen niet
zal kunnen bepaald worden, dan nadat gezegde aankondiging
door het genoemde tijdschrift behoorlijke publiciteit zal kun-
nen verkregen hebben; en dat men, in alle gevallen, ge-
houden zal zijn te voorzien in de onafgebroken voortzetting
van het onderwijs en zulks onder overleg cn afspraak met
den districts-schoolopziener.
Voorts geeft hij te kennen aan alle de genen, die de ver-
gunning zonde mogen verlangen te verkrijgen lot het opzet-
ten van eene bijzondere lagere school der tweede klasse, of
tot het opentlijk onderwijzen, dat zij verpligt zijn zich stip-
telijk te houden aan hetgene boven aangehaalde wet te
dezen aanzien voorschrijft, cn dat, nadat alle de formalitei-
ten ziillen zijn in acht genemen, daarvan het proces-verbaal
door den districts-schoolopziener zal worden ingezonden hij
den inspecteur-generaal.
Aanbelangende het departement van de Ooster-Eems^ zoo
zullen, tot dat daarin nader zal zijn voorzien, die genen, welke
tot nu toe het regt van aanstelling van onderwijzers of van