Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCnOOLVERVULLI?IGE:{. 7o
Uit dit alles volgt, dat geenerliande aanstelling of toe-
lating van eenigen onderwijzer, onderwijzeresse of huis-
onderwijzer, het zij binnen steden, het zij in landelijke
gemeenten, kan of vermag te geschieden, vóór dat de
autorisatie tot het doen of verleenen van dezelve, door
zijne excellentie den minister van binnenlandsche zaken,
onderwijs en waterstaat verstrekt, en daarvan door den
heer gouverneur der provincie, ten gevolge van het in-
gezonden proces-verbaal, het berigt gegeven is; als ook, dat
geen school- of huisonderwijzer, noch ook onderwijzeresse
eenige school of functien kan of vermag te aanvaarden,
veel min aan te vangen vóór en aleer de speciale beroe-
ping, aansteüing of toelating werkelijk te hebben ontvan-
gen, hoedanig eene eerst uit de verstrekte autorisatie kan
voortvloeijen, of ook zonder zijne of hare acte van speciale
aanstelling of toelating aan den districts-schoolopziener ter
visie te hebben aangeboden; eindelijk dat eene school,
welker onderwijzer of onderwijzeresse elders verlangd
wordt, naar elders beroepen is, of zich wenscht te ver-
plaatsen, niet vacant is, noch ook gerekend kan worden
vacant te zijn, vóór en aleer zijne of hare aanstelling of
toelating wettiglijk geschied of verleend zij.
Alles, hier tegen aanloopende, is strijdig met de be-
staande voorschrihen, gelijk dit ook in het algemeen zijn
al die handelingen, beschikkingen of maatregelen, welke
buiten voorkennis van den districts-schoolopziener zouden
mogen geschieden, ter vervnlling of waarneming eener
school, en waar tegen dezelve steeds ten strengste te wa-
ken heeft.
A. Deze nota is den 16 Octoher 1824 aan de provinciale com-
missien van onderwijs medegedeeld door den hoofdinspecteur
van hel middelbaar en lager onderwijs; doch hij de toepassing
der hier voorgeschrevene bepalingen dient gelet te worden op de
veranderingen, veroorzaakt door
1. het kon. besl. van 27 Mei 1830 (st. bl. n°. 9). art. 1 cn 2.
2. « « « « 31 Aug. 1831 (st. hl. n°. 26).
.3. « a « « 2 Jan. 1842, n°. 61 (st. bl. n". 1) art. 1, 6, 7.
1°. Het procesverbaal van hef vergelijlend examen moet
dien ten gevolge steeds worden ingezonden bij de gedepu-
teerde staten der provincie.
2®. De autorisatie tot de benoeming wordt in den regel