Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74 SCHOOLA-ERVULLINGEN,
sluit van den souvereinen vorst, van 20 Maart 1814, n".
2, door hetwelk de vroegere gang der schoolvervullingen
eene geheel andere rigting verkreeg, het zij bij de Jan-
kondiging van 28 Avgustus 1812, te vinden in de Bijdra-
gen van dat jaar, rubriek Schoolwezen, blz. 160—163, als
ook bij de gedrukte Circulaire van 11 Januarij 1813, aan
de leden der commissien van onderwijs.
Voorts verdienen vergeleken te worden:
1°. de Aankondiging van den commissaris-generaal voor
het onderwijs en voor de kunsten en wetenschappen, van
6 Januarij 1817, geplaatst in de Nieuwe Bijdragen van
April en Maart 1817, bladz. 131 en 237;
2°. het Extract uit het register der handelingen en reso-
liitien van den minister voor het publiek onderwijs, de na-
tionale nijverheid en de koloniën, van 28 Februarij 1819,
n". 4°., te vinden in dezelfde Nieuwe Bijdragen \3in k^vll
1819, bladz. 286 en vervolgens;
3°. het Besluit van Z. M. den Koning, van 2Novem-
ber 1823, n°. 161, geplaatst ook in de Nieuwe Bijdragen
van dat jaar, maand December, bladz. 1077, waarbij
hoogstdezelve heeft goedgevonden en verstaan:
)> Ten overvloede en tot wegneming van allen twijfel,
11 te verklaren, dat in alle provinciën, alwaar de wet van
11 3 April 1806, en de daarop gegronde verordeningen,
11 nopens het lager schoolwezen in werking zijn, de toe-
11 lating of aanstelling van onderwijzers, zoo lang deswege
11 geene andere verordeningen zullen worden daargesteld,
11 bij voortduring behooren te geschieden uit krccht der
11 autorisatien, daartoe telkens door het departement van
11 het publiek onderwijs te verleenen, na ontvangst van
11 het verslag van het examen der sollicitanten.
4". De explicatoire Missive van den minister van Mn-
nenlandsche zaken, onderwijs en waterstaat, van 9 Junij
1824, n°. 67, almede te vinden in dezelfde Nieuwe Bij-
dragen van 1824, maand Junij, bladz. 497.
lilijvende overigens alle bepalingen der bovengenoemde
huishoudelijke reglementen, ook die, welke betrekkelijk zijn
tot de vervulling van scholen, van kracht en toepassing,
in zoo verre dezelve niet door art. 2 van hel gemelde
besluit van den Souvereinen Vorst van 20 Maart 1814,
bij hetwelk de toen bestaande voel op dit stuk geheel werd
gehandhaafd, verandering hebben ondergaan of moeten
geacht worden te hebben ondergaan.