Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72 SCHOOLVERVULUNGEIV.
Geenerhande schoolvacature kan worden vervuld, zon-
der dat zoodanig eene aankondiging geschied zij in de
genoemde Bijdragen. Ook kan bij d"ie aankondiging de
tijd ter uitnoodiging van sollicitanten niet vroeger gesteld
worden, dan nadat deze aankondiging door de Bijdragen
behoorlijke publiciteit zal kunnen hebben verkregen.
De sollicitalien, welke vóór of op den eerst bepaalden
dag inkomen, Avorden, met de daarbij overgelegde acten
en getuigschriften, ter visie en beoordeeling gezonden aan
den districts-schoolopziener, en worden deze stukken, ui-
terlijk binnen veertien dagen, door denzelven terug ge-
zonden.
Tot het vergelijkend examen worden geene sollicitanten
toegelaten, dan die door den schoolopziener wettig zijn
gekeurd, maar ook al deze zonder uitzondering.
Het vergelijkend examen wordt afgenomen door den dis-
tricts-schoolopziener, ten overstaan der geregtigden tot het
doen der speciale aanstelling, of het verleenen der spe-
ciale admissie. Echter kan hij zich daarbij doen adsis-
teren door eenen wel geaccrediteerden onderwijzer uit
zijn district, of op eenige andere voegzame wijze.
Van het gehouden vergelijkend examen wordt, staande
de bijeenkomst tot het houden van hetzelve, een berede-
neerd proces-verbaal opgemaakt door den schoolopziener,
als daartoe het meest bevoegd. Hetzelve behoort in te hou-
den een verslag wegens de aanleiding der vacature, de
vermelding van hen, ten wier overstaan en door wien
het vergelijkend examen werd afgenomen; voorts opgave
der opgekomene en der werkelijk geëxamineerde sollici-
tanten, met aanwijzing van derzelver rang; wijders en
voornamelijk het naauwkeurig berigt wegens de kundig-
heden, door ieder der geëxamineerden aan den dag ge-
legd in de onderscheidene vakken, waarin dezelve verge-
lijkend zijn onderzocht geworden; dit laatste bij voor-
keur in eenen tabellarischen vorm.
Het proces-verbaal, gelijk ook de zoo even bedoelde ta-
bel, als welke twee stukken alleen getuigenis en verslag
van het voorgevallene moeten inhouden, worden beiden
en door de geregtigden, en door den districts-schoolop-
ziener, bij onderteekening gestaafd en voor Avaar verklaard.
Zij kunnen verder onderteekend Morden door hen, die.