Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
A. SCnOOLVERVULLIXGEN.
NOTA van hetgene U in acht te nemen bij alle
schoolvervullingen zonder onderscheid, met uit-
zondering alleen van die van klein-kinder- of
matressenscholen.
Eene school vacant wordende, of uit eenigen anderen
hoofde te vervullen zijnde, geeft het plaatselijk bestuur
daarvan dadelijk kennis aan den districts-schoolopziener,
cn maakt hetzelve bestuur deswege geenerhande bestel-
lingen, noch neemt het eenigerhande maatregelen buiten
of zonder den laatstgenoemde.
De eerste zorg van den schoolopziener is, om, onder
goedvinden van het plaatselijk bestuur, te voorzien in de
tijdelijke waarneming der school, en alzoo te zorgen, dat
dezelve niet stil sta, verpligtende hij dan ook oenen naar
elders beroepenen of anderszins aftredenden onderwijzer
of onderwijzeresse, om de school niet te verlaten, vóór
dat in de tijdelijke waarneming van dezelve behoorlijk
voorzien zi_.
De tweede zorg van den schoolopziener is, om met de
geregtigden tot het doen der speciale aanstelling, of het
verleenen der speciale admissie, te handelen over de we-
dervervulling der school; voorts op te maken, en uiter-
lijk vier weken na het invallen der vacature, ter plaat-
sing in de Nieuwe Bijdragen bij den hoofd-inspecteur voor
het middelbaar en lager onderwijs in te zenden, de ver-
eischte aankondiging, welke moet inhouden het berigt der
ontstane vacature, de oproeping der sollicitanten tegen ee-
nen bepaalden dag, als mede de aankondiging van den
tijd van het te houden vergelijkend examen tegen eenen
tweeden dag, welke ten minste veertien dagen later be-
hoort te worden gesteld; eindelijk de opgave der voor-
waarden betrekkelijk den te vervullen post of plaats, als
ook die, van hetgene in of ten aanzien der sollicitanten
wordt vereischt.