Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 INSTRUCTIE DER SCHOOLOPZIEKERS.
zondere aanteekeningen (art. 3 en 6), als mede uit de
schriftelijke opgave der plaatselijke schooleommissien, waar
van nader in het volgende artikel, maakt elk schoolop-
ziener jaarlijks en wel voor de gewone vergadering na
paschen op, een algemeen verslag van den staat van ge-
heel het lager schoolwezen en onderwijs binnen zijn district,
met bijvoeging van de redenen, welke hem verhinderd
mogen hebben, deze of gene scholen gedurende het vorig
jaar niet, of niet meer dan eenmaal te bezoeken, als mede
van zoodanige voorstellen, als hij vermeenen mögt, dat
ter bevordering van den welstand van het lager school-
wezen en onderwijs verdienen in deliberatie gebragt te
worden. Dit algemeen verslag levert hij, benevens de
gewone schriftelijke opgave over de laatste maanden in,
ter vergadering na paschen (art. 18).
Art. 26.
Ten einde de schoolopzieners in staat zijn hun jaar--
lijksch verslag, in het vorig artikel vermeld, ten volledigste!
op te maken, zullen de plaatselijke schooleommissien off
wel derzelver onderscheidene leden, ten aanzien van de!
scholen en het onderwijs, onder haar ressort of toezigtt
staande of gesteld (art. 10 en 11 van het regl. als mede;
art. 13 van hetzelve), jaarlijks, uiterlijk vóór het eindej
der maand Februarij, vervaardigen dergelijke schriftelijke;
opgave, als van de schoolopzieners, volgens art. 24 ge-
vorderd wordt, bevattende voorts alles wat tot het lagerr
schoolwezen en onderwijs binnen hare stad of plaats verderr
mögt betrekking hebben, ten einde dezelve binnen dezes
maand ter tafel harer vergadering te brengen, en vervol-
gens te worden gesteld in handen van den schoolopzienerr
ten fine voornoemd.
Art. 27.
Uit deze gezamentlijke jaarlijksche verslagen van de on-
derscheidene leden der respectieve eommissien (art. 23),,
wordt door elk derzelve geformeerd een algemeen, dochli
beknopt overzigt van denl staat van geheel het lager schooU
wezen en onderwijs, binnen haar departement of ressortJ
en worden daarvan twee afschriften vervaardigd.