Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
S6 ISSTaUCTIE DEK. SCHOOLOPZIENERS.
landscliaps-Lesluur ingeleverd worden, of, in geval gewig-
tige redenen zulks verhinderen, daarvan met opgave dier
redenen, staande dezelfde vergadering, aan het gemeld
bestuur kennis gegeven worden.
Zie het gestelde onder art. 10 der wet, hiervoor p. 7 en 8.
Art. 18.
De gewone vergaderingen der commissien van onderwijs
zidlen gehouden worden in de respectieve residentieplaatsen
der departementale besturen, ten minste driemaal des jaars,
in de week na paschen en in de tweede volle week der
maanden Julij en October, op zoodanige dagen en uren, als
de leden onderling zullen goedvinden, mits daar van doende
behoorlijke advertentie in de Bataafsche Staats-Courant
(thans Nederlandsche Staats-Courant).
In het departement Holland zullen de vergaderingen ge-
houden worden, voor het noordelijk gedeelte te Haarlem,
en voor het zuidelijk gedeelte te Rotterdam, of op zooda-
nige andere plaatsen, als het departementaal bestuur zal
goedvinden.
a). Bij kon. besl. van 31 December 1833, n°. 18 (st. hl. n°. 78)
is bi'paahl: dat de drie gewone jaarlijksche vergaderingen der
commissien van onderwijs voortaan zullen kunnen gehouden wor-
den als volgt: die van het voorjaar, het zij in de paasebweek,
het zij in de week daarop volgende; die van den zomer, tus-
schen 15 Junij en 15 Augustus: en die van bet najaar, het zij
in de eerste, of in de tweede volle week van October.
b). nij kon. besl. van 4 Maart 1815, n". 87, art. 8. is bepaald: dat
voortaan de vergaderingen der commissie van Zuid-tlolland, in
plaats van te Rotterdam, in 's Gravenhage zullen gehouden worden.
Art. 19.
De buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden:
1°. Wanneer dezelve voor het afnemen van een of
meer examens worden gevorderd, en alsdan op zoo-
danigen voet, als, ingevolge art. 27 der verordenin-
gen op de examens, in de huishoudelijke school-
reglementen zal worden bepaald.