Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IJfSTRÜCriE DER SCHOOLOPZIENERS. S7
in, de naanwkeurige opgaven, ten einde dezelve, voor zoo
veel dienstig en belangrijk geoordeeld wordt, te doen plaat-
sen in de Bijdragen tot den staat en de verbetering van het
Schoolwezen (art. 24 der verord. op de examens).
Art. IS. ■
üe schoolopzieners zullen zorgen, dat, wanneer hunne
districten door afstand, overlijden of anderszins vacant wor-
den, al de papieren, stukken en aanteekeningen, daartoe
betrekkelijk (art. 3 en 6) in behoorlijke orde, aan hunne
opvolgers worden overhandigd.
Art. 16.
Zoo ras eenig schooldistrict, door afstand, overlijden of
anderzins is vacant geworden, zal, tot aan de vervulling
der vacature toe, het opzigt over dat district, door een'
of meer schoolopzieners, tot dezelfde commissie van on-
derwijs behoorende, worden waargenomen, volgens eene
deswegens, telkens bij het invallen eener vacature, door
gemelde commissie te maken, tijdelijke schikking, onder
approbatie van den secretaris van staat voor de binnen-
landsche zaken, en zal voor de waarneming van een zoo-
danig vacant schooldistrict het honorarium aan hetzelve
verknocht, door hem of hen, die hetzelve waarnemen,
worden genoten.
Bij kon. besl. van 18 October 1826, n°. 92, is bepaald: dat
voortaan bij liet openvallen van seboolopzienersplaatsen, door
bet hoofd van het departement van binnenlandsche zaken, da-
delijk in de voorloopijje vervullinjj van bet opengevallen district
zal worden voorzien, zonder vooraf eene voordragt deswege van
de betrokkene commissie van onderwijs af te wachten.
Art. 17.
De nominatie, ter vervulling eener in vervolg van tijd
openvallende schoolopzienerplaats (art. 10 der wet), zal
door de respectieve eommissien van onderwijs, staande
hare eerste gewone vergadering na het invaijen der vaca-
ture, moeten geformeerd en bij hel departementaal of