Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
S6 ISSTaUCTIE DEK. SCHOOLOPZIENERS.
zien hunner stad of plaats, dezelfJe zorg en bijzonder
opzigt over het lager onderwijs, ieder in zijne wijk of'
ten aanzien zijner scholen, aanbevolen, als dit ten aanzien
van plaatsen, waar geene plaatselijke sciioolcommissie aan-
wezig is, aan den schoolopziener persoonlijk is toevertrouwd;;
in dier voege, dat al hetgene, in de 9 eerste artikelen
dezer instructie, ten aanzien der schoolopzieners gezegd
is, onder de noodige veranderingen geldt van de leden i
der plaatselijke schoolcommissien.
Art. 13.
Ieder schoolopziener zoekt langs alle gepaste wegen,,
inzonderheid door eene minzame correspondentie met hett
plaatselijk toevoorzigt (art. 9 van het regl.), en de on-
derscheidene leden der plaatselijke schoolcommissien off
derzelver secretaris (art. 10 en li van het regl.), binneni
zijn district gevestigd, dadelijk naauwkeurige kennis tej
dragen van de belangrijke veranderingen en bijzonderhe--
den, welke het lager schoolwezen en onderwijs in geheell
zijn district ondergaan of daarop betrekking "hebben ; in-
zonderheid van het door afstand, overlijden of anderszins
openvallen van eenigerhande onderwijzersplaats (art. 17 f
en 18 der wet en 18 en 26 van het regl.) en van derzelverr
aard (art. 1—4 van het regl.), rang (art. 17 der verord.,
op de examens), tractementen en emolumenten (art. 18)
van het regl.) of conditiën, daaraan verknocht, als mede;
van de namen, de hoedanigheden, (art. 4 van het regl.))
den rang, (art. 1 der verord. op de examens) en de be--
gaafdheden der personen, die ter vervulling van vacerendej
onderwijzersplaatsen of anderzins, binnen geheel zijn dis-
trict eene speciale beroeping, aanstelling of admissie erlangd l
hebben (art. 19 en 20 van het regl.).
Art. 14.
Van dit openvallen en vervullen van alle onderwijzers--
plaatsen,--die van houderessen van klein - kinder--
schooltjes uitgesloten--benevens van de bijzonderheden,,
des aangaande in het vorig artikel opgenoemd, zendt hijj
maandelijks bij het departement van binnenlandsche zaken i