Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
INSTRUCTIE der schoolopzieners en commissien van
onderwijs in de respectieve departementen der Ba-
taafsche Republiek.
Art. 1.
Dc schoolopzieners zullen de meest mogelijke zorg aan-
wenden, dat het onderwijs der jeugd op eenen geregel-
den voet gebragt, verbeterd en van meer wezentlijk of
uitgebreider nut worde; dat de onderwijzers tot het ge-
ven van zoodanig onderwijs in staat zijn, derzelver ijver
en verdiensten aangemoedigd en beloond, en hun lot
verbeterd worden; wijders, dat de reeds gearresteerde of
nader te bepalen wetten voor het lager schoolwezen en
onderwijs worden gekend en nagekomen (art. 11 der Avet);
dat alle hinderpalen, die zich hier bij opdoen, door mensch-
kundig beleid worden uit den weg geruimd, en eindelijk,
dat de verbetering van het schoolwezen, bij het algemeen,
als heilzaam en belangrijk beschouwd en voorgestaan
worde: alles op zoodanigen voet en wijze, als in de na-
volgende artikelen wordt bepaald.
Art. 2.
Elk derzelve zal zich bekend maken met het aantal en
den staat der lagere scholen, als ook met den toestand van ge-
heel het lager onderwijs (art. 1 —-4 van het regl.) binnen
zijn district (art. S van het regl.) en helpen toezien (art.
;2 en 12 der wel), dat, benevens de vereischte gewone scho-
len, een toereikend aantal van zoo geschikt mogelijk in-
gerigte matressen-schooltjes, en, waar dit zijn kan, ar-
beid- of industriescholen (art. 3 der wet), als mede de
;gelegenheid tot het ontvangen van onderrigt in de ver-
ischillende vakken van het lager onderw ijs (art. 1 van het
regl.) voorhanden zijn: alles naar gelang van den aard en
Jde behoeften der onderscheidene steden en plaatsen.