Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 VERORDEMSGEX OP DE EXAMENS.
schillende godsdienstige gezindten, en de onderlinge verhouding
der bevolking te dien opzigte worde behouden of hersteld.
Kon. besl. van Jan. 1842, n°. 61 {st. bl. n". 1), art. 7.
Art. 23.
Terwijl het ieder der drie lagere rangen van schoolon-
derwijzers vrij blijft, zich ter bekoraing van eenen hoo-
geren rang, te allen tijde op nieuw ten examen aan te
bieden bij de commissie, onder welke hij mogt gevestigd
zijn (art. 3), zullen echter de meest geschikten uit de
twee laagste rangen door den schoolopziener van het dis-
trict of de plaatselijke schoolcommissien, (art. 10 van het
regl.) worden uitgenoodigd en aangemoedigd, om zich,
althans na verloop van elke twee jaren, op nieuw te laten.
examineren door de commissie, onder welke zij dadelijk .
behooren (art. 3), tot zoo lang zij een getuigschrift als;
schoolonderwijzer van den tweeden rang zullen bekomen i
hebben; zullende telkens aan hen een nieuw getuigschrift t
(art. 12), met den verkregen hoogeren rang overeenkom--
stig, worden afgegeven.
Art. 24.
De namen van allen, die de algemeene toelating als;
schoolonderwijzer, schoolhouderesse of huisonderwijzer ver-■
kregen hebben, zidlen in den hun toegewezen rang eni
hoedanigheid, als mede in den graad hunner bekwaam--
beid, door middel der Bijdragen tot den staat en de ver-
betering van het schoolwezen, telkens aan het publiek wor-
den bekend gemaakt, met bijvoeging van den weg, langs3
welken zij de algemeene toelating verkregen, lliervani
zijn echter uitgezonderd de zoogenaamde schoolmatresseni
of houderessen van klein-kinderschooltjes.
De uitgave van dit tijdschrift dagteekent van hel jaar 1800,,
is helzelve sedert dat tijdstip, doch van tijd tol tijd in ge--
■wijzigden vorm, onafgebroken voortgezet, en bestaat van hetjaarr
1815 af, onder den titel van Nieuwe hijdragen ter bevordering-]
van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijJi met betrek--
hing tot de lagere scholen.
Art. 23.
Zij, die de algemeene toelating als onderwijzer, van welkee
en