Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERORDENINGEÏf OP DE EXA3IE3S.
het zij als huisonderwijzer verkreeg (art. 17 van het regl.),
als ook uitdrukkelijke vermelding der onderscheidene vak-
ken en talen, tot welker onderwijzing de geëxamineerde
in deze of gene hoedanigheid de algemeene toelating ont-
vangt (verg. boven art. -4, als mede art. 17 van het regl.).
Art. 14.
I Al de onderscheidene getuigschriften of acten, in de
'» twee vorige artikelen vermeld, zullen, wat derzelver re-
, spectieven zoo innerlijken als uiterlijken vorm betreft, ge-
heel de republiek door, dezelfde wezen, en voor zoo
f verre zij door eene commissie van onderwijs (art. 2, 3
- en 4) worden afgegeven, door derzelver voorzitter en se-
il cretaris onderteekend en met het cachet der vergadering
II- bekrachtigd worden: die, welke door eenen schoolopzie-
f ner (art. 4) of eene plaatselijke schoolcommissie (art. 3
• en 4) worden afgegeven, zullen alleen door dien school-
opziener of den secretaris der plaatselijke schoolcommis-
sie onderteekend worden.
Art. 13.
Dr getuigschriften van den eersten en tweeden rang (art.
- 1 en 12), afgegeven door eene commissie van onderwijs
; (art. 3) geregtigen gelijkelijk tot allerlei scholen, zoo
openbare als bijzondere van beide klassen (art. 2 en 3
van het regl.) in alle plaatsen zonder onderscheid, geheel
de republiek door; doch, afgegeven door eene plaatselijke
schoolcommissie (art. 3) alleen tot allerlei scholen binnen
zoodanig eene stad zelve en hare jurisdictie.
Bij dispositie van den minister van binnenlandsche zaken van 3
^ December 1810, n°. 29, bekrachtigd door het beslnit van den se-
- cretaris van staat voor de binnenlandsche zaken van 23 Mei 1815,
n°. 103 wordt bepaald: dat, uitgezonderd eerst nieuw aanko-
mende buitenlanders, welke zich ten examen mogen aanbieden,
j ' de tweede rang niet zal worden uitgereikt dan aan personen, die
''.ïf. vooraf binnen het departement, voor welks commissie van on-
'II derwijs zij zich sisteren, als hoofdonderwijzers hebben gefungeerd;
ï * dat is: de werkzaamheden van hoofdonderwijzer hebben waar-
i genomen, om het even of zij dit al of niet werkelijk waren.