Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 VERORDEM^'GEK OP DE EXA.MENS.
i
2°. T)at echter voortaan , geene vreemdeh'ngen lot de bo-
vengemelde functien, door eenig bestuur of eenige au-
f toriteit. zullen mogen benoemd worden, dan na alvorens
j; dc goedkeuring van het gouvernement op zoodanige be-
= noeming zij gevraagd en bekomen.
^
" b). Bij ministeriëele resolutie van 5 Augustus 1823, n°, 3, zijn
^ de commissien van onderwijs aangeschreven om aan vreemdelin-
K gen, die na afgelegd examen bevonden zullen worden aanspraak
I te hebben op het erlangen van eene acte van algemeene toe-
lating als schoolonderwijzer, huisonderwijzer of schoolhouderesse,
deze acte niet af te geven, dan nadat haar zal gebleken zijn van
de agreatie des gouvernements, ter verkrijging van welke de
^ commissie zich hij dit ministerie (van binneniandsche zaken) zal
P hebben te vervoegen, omtrent iederen geëxamineerden vreemde-
ling en bij eene afzonderlijke voordragt.
I c). Bij kon. besl. van 7 April 1825, n°. 161, is n°. 2, goed-
t- gevonden en verslaan 5 aan de wettelijk toegelatene onderwij-
zers van beide kunnen te verbieden, om zich in het geven van
onderwijs door vreemdelingen te doen behulpzaam zijn.

Art. 6.
* Elk, die eenig examen als schoolonderwijzer, school-
j houderesse of huisonderwijzer wenscht af te leggen, zal
^ zich in tijds bij dal lid der coiuuiissie van onderwijs of
^ der plaatselijke schoolcommissie, in welks district of wijk
(art. ä en 10 van het reglement) hij woonachtig is, of,
een buitenlander zijnde, zich zou verlangen te vestigen,
: vervoegen, tevens overleggende een of meer voldoende
getuigschriften van goed burgerlijk en zedelijk gedrag
(art. 18, n*". 1 der wet); welk lid als dan zal te kennen
geven, waar en wanneer het examen zal gehouden wor-
den.
ir


Art. 7.
Het examen zal niet enkel tot voorwerp hebben het
onderzoek naar de bekwaamheid ten opzigte der kun-
digheden, waaromtrent het onderwijs, dat men verlangt
te geven, verkeert, maar ook naar de geschiktheid, om
de kundigheden op de beste wijze aan anderen, en bij-
zonderlijk aan kinderen, mede te deelen.