Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lijl^ 29 REGLEMENT VOOR HET LAGER SCHOOLWEZEN
opzcllelijk overleg met de geestelijken der verschillende kerke-
lijlie gezindheden in de stad of gemeente.
Kon. besl. van2 Januarij 1842, n". 61, (st.bl. n°. 1) art.lt.
Art. 24.
De schoolhouders en schoolhouderessen zullen, na ver-
loop van een' nader te bepalen tijd, niet vermogen op der-
zelver scholen eenige andere leer- of leesboeken te gebrui-
ken, dan vrelke uitgedrukt staan op eene algemeene boe-
kenlijst door den secretaris van staat voor de binnen-
landsche zaken te ontwerpen en te arresteren; uit welke
algemeene lijst elke commissie van onderwijs eene bij-
zondere lijst van schoolboeken zal vermogen te formeren,
ten einde, met uitsluiting van alle andere, op de scholen
onder haar ressorterende, te worden gebezigd, met dien
verstande nogtans, dat aan de onderwijzers der bijzon-
dere scholen van de eerste klasse (art. 3, n°. 1.) de vrij-
heid gelaten zij, om zich — onder goedkeuring van het
over dezelve respectievelijk gevestigd opzigt, en met ken-
nisgeving daarvan, het zij aan den schoolopziener, het
zij aan de plaatselijke schoolcommissie, waar deze bestaat —
op hunne scholen nog van zoodanige andere leer- of lees-
boeken te bedienen, als de aard hunner scholen vorderen
mag; en wijders dat het aan de onderwijzers der bijzon-
dere scholen van de tweede klasse (art. 3, n". 2), zal vrij-
staan om aan den schoolopziener van het district of aan
de plaatselijke schoolcommissie, waar zulk eene aanwezig
is, zoodanige hoogere en voor bijzondere wetenschappen
geschikte leer- en leesboeken, ten gebruike op hunne
scholen, ter goedkeuring voor te slaan, als voor derzelver
hoogere en bijzondere inrigting en behoefte mogen ge-
vorderd worden: zullende hiervan, zoo wel ten aanzien
der bijzondere scholen van de eerste, als ten aanzien van
die der tweede klasse, op de eerstvolgende vergadering
der commissie van onderwijs, door den schoolopziener
van het district opgave worden gedaan, en vervolgens door
deze aan den secretaris van staat voornoemd.
a). De algemeene bookenlijst werd vastgesteld bij dispositie van
den minister van binnenlandsche zaken van 8 Julij 1810, n".
1, en vervolgens van tijd tot tijd met bijvoegselen en verbeteringen
vermeerderd, en is hij kon. besl. van den 14 Junij 1815, n°. 11
gelast: dat er van de algemeene boekenlijst ten gebruike der