Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lijl^ 27 REGLEMENT VOOR HET LAGER SCHOOLWEZEN
vastgestelde bij art. 17 der wet, en van het vermelde in
het slot van het voorgaande art. dezes reglements.
Art. 21.
Op alle scholen zal worden ingevoerd en opgevolgd eene
algemeene schoolorde, door den secretaris van staat voor
de binnenlandsche zaken te ontwerpen en te arresteren,
en bovendien eene bijzondere, in overeenstemming met de
algemeene, ingerigt naar de verschillende behoeften en om-
standigheden der onderscheidene scholen, te ontwerpen door
het respectievelijk over dezelve gevestigd opzigt, en, voor
zoo verre dit vereischt wordt, te arresteren, naar den
aard der omstandigheden, het zij door het plaatselijk, het
zij door het departementaal bestuur, met inzending van
die allen bij de commissie van onderwijs, door welke de-
zelve worden ingezonden bij den secretaris van staat voor
de binnenlandsche zaken.
Zie de notifieatie van den seeretaris van slaat voor de bin-
nenlandsche zaken der Bataafsche Republiek, behelzende eene
aljfemeene schoolorde voor de lagere scholen binnen de Bataaf-
sche Republiek, gearresteerd den 23 Mei I80G; en de algemee-
ne schoolorde vast gesleld bij besluit van den minister voor het
publiek onderwijs, de nationale nijverheid en de koloniën van
den 20 Mei 1821, n°. 11.
Art. 22.
Alle schoolonderwijs zal zoodanig moeten worden inge-
rigt, dat onder het aanleeren van gepaste en nuttige kun-
digheden de verstandelijke vermogens der kinderen ont-
wikkeld, en zij zeiven opgeleid worden lot alle maatschap-
pelijke en christelijke deugden.
Extract uit bet register der handelingen cn resolntien van
den minister voor het publiek onderwijs enz. van 31 Decem-
ber 1820: alle ligchamehjke schoolstralTen strijden te eenen
male met den geest eener redelijke schoolverbetering en dus
ook met de bestaande schoolverordeningen. Zelfs is bet onmo-
gelijk die verbetering te bereiken, zonder eene zachte cn va-
derlijke behandeling der scholieren, zoodat de schoolonderwijzers,
die de oude strafwerktuigen of verworpene dwangmiddelen iii