Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
f! . 26

HBPBi
KEGLEMEKT VOOR HET LAGER SCHOOLWEZEPf,
IB, D®. S en art. 17 der wet), zal daarvan door de genen,
' die de beroeping of aanstelling doen of de admissie ver-
f leenen, aan den beroepenen, aangestelden of geadmifteer-
] den, het zij als openbaar of bijzonder schoolonderwijzer
of schoolhouderesse, het zij als huisonderwijzer (art. -4),
( eene schriftelijke acte moeten worden afgegeven, bevat-
tende naauwkenriglijk den omtrek der werkzaamheden,
denzelven opgedragen; doch welke werkzaamheden, wat
het onderwijs betreft, zich in geen geval verder zullen
mogen uitstrekken, dan die, waartoe de beroepene, aan-
gestelde of geadmitteerde de algemeene toelating (art 18,
n°. 2 en art. 16 der wet) ontving, en welke acte denzel-
ven, voor zoo verre het onderwijs aangaat, geene ver-
dere qualificatie geeft, dan zij, die hem beroepen, aan-
stellen of toelaten, geregtigd zijn te verleenen.
Het zijn voornamelijk deze aden, welke, zoo dikwerf
zij ontvangen worden, ingevolge n°. 4 van art. 13 der
wet, moeten zijn vertoond geworden aan den schoolop-
ziener van het district, of aan de plaatselijke schoolcom-
missie, vóór en aleer een beroepene, aangestelde of ge-
admitteerde van zijne beroeping, aanstelling of admissie i
vermag gebruik te maken, ook ten einde van deze beroe-
ping, aanstelling of admissie de openbare aankondiging;
geschiede ter plaatse, waar zulks behoort.
Zie ten aanzien der speciale beroepingen het aangemerkte:
onder art. 17 der wet, hiervoor pag. 11 en verv.
Art. 20.
Boven en behalve eene speciale beroeping, aanstelling of'
admissie als huisonderwijzer, \^ordt eene gelijke speciale;
beroeping, aanstelling of admissie als schoolonderwijzer?
gevorderd, en omgekeerd; zijnde iedere derzelve daaren-
boven alleen van kracht voor de plaats of school voorr
welke zij verkregen zijn; blijvende het aan ieder gemeen--
tebestuur onverlet, om aan school- en huisonderwijzers,,
elders, doch binnen hetzelfde departement of districtt
toegelaten (vergelijk art. 21 der verordeningen op dei
examens) en gevestigd, mede de speciale admissie te ver--
leenen tot het geven van onderwijs aan de huizen bin-
nen deszelfs ressort, met inachtneming echter van hett