Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37 KEGLEMEM VOOR HET LAGER SCHOOLWEZEN. ,
faculteit tot het leeren in het openbaar hebben verkregen,
en jonge lieden ter vorming of opleiding tot hoogere we-
tenschappen eenig lager onderwijs mogen verkiazen te
geven, het zij dezen bij hen inwonen of niet, mits daar-
van bij dadelijke inwoning, in allen gevalle, als ook bui-
ten dadelijke inwoning dan, wanneer het getal hunner
leerlingen dat van vier mogt te boven gaan, schriftelijk
kennis gevende aan de commissie van onderwijs of de
plaatselijke schoolcommissie; zullende zij zich ter onder-
wijzing hunner kweekelingen in eenig afzonderlijk vak
van het lager onderwijs (art. l en -4) alleen mogen be-
dienen van zoodanige personen, die de vereischten bezit-
ten, bij art, 13 der wet bepaald.
Art. 17.
Zonder de algemeene toelating tot het geven van lager
onderwijs (art. 13 n°. 2 en art. 16 der wet) verkregen
te hebben, zal het niemand geoorloofd zijn opentlijk te
staan naar eene vacante, of het oprigten eener nieuwe
school, of het geven van onderwijs aan de huizen. Ook
zal het niemand immer vrijstaan in eenig ander gedeelte
van het lager onderwijs onderrigt te geven, dan tot welks
onderwijzing hij of zij de algemeene toelating ont-
ving.
Art. 18.
Bij het openvallen van eenige onderwijzersplaats (art.
4), zal daarvan door de genen, die de aanstelling of be-
roeping doen, of de admissie verleenen moeten (art. 17
der wet), schriftelijk kennis worden gegeven aan den
schoolopziener van het district of de plaatselijke school-
commissie, met opgave der tractementen en emolumenten,
aan die plaats verbonden, ten einde dezen daarvan, over-
eenkomstig art. 14 der meergemelde instructie, opentlijke
bekendmaking kunnen doen ter plaatse, waar zulks be-
hoort.
Art. 19.
Bij elke speciale beroeping, aanstelling of admissie, (art,
2