Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
REGLEMENT voor het lager schoolwezen en het on-
derwijs binnen de Bataafsche Republiek.
Art. 1.
Lagere Scholen (art. 1 en 12 der wet) zijn alle zooda-
nige, waar, onder welke benaming ook, liet zij die van
scholen, collegien, instituten of dergelijke, de j^ngd van
allerlei ouderdom en van beiderlei kunne, het zij gezament-
lijk, het zij ieder afzonderlijk, in de eerste beginselen
van kennis en beschaving, als lezen, schrijven, rekenen en
de nederduitsche taal, of in derzelver verdere hulpmid-
delen, als de fransche en andere hedendaagsche of ook
geleerde talen, de aardrijks-, geschiedkunde en dergelij-
ke, onderwezen, of ook alleenlijk tot hoogere beschaafd-
heid gevormd wordt. Alleen de gewone latijnsche scho-
len of zoogenaamde gymnasien zijn daarvan uitgezon-
derd.
a). In de circulaire van bet deparlement van binnenlandscbe zaken
van 5 Julij 1830, L». A, wordt ten aanzien van het onderscheid
tusschen middelbaar en laffer onderwijs gezegd: Het 8ste artikel
van het kon. besl. van 27 Mei 1830, (St.bl. n°. 9] bevat de
uiting van het beginsel, dat de personen bij bijzondere instel-
lingen, met bet hooger of middelbaar onderwijs belast, voortaan
niet meer gehouden zijn vooraf, bet zij eenen academiscben
graad, het zij eenen rang als onderwijzer te verkrijgen.
Door deze bepaling wordt aan de onderwijzers van het mid-
delbaar en hooger onderwijs eene vrijheid verleend, welke de la-
gere onderwijzers niet genieten. Het wordt daarom thans meer
dan vroeger noodig, eene grenslijn te trekken tusschen bet mid-
delbaar en lager onderwijs.
De bedoeling, bij het nemen van het besluit is geweest, om
door lager onderwijs te verstaan dat gene, hetwelk gegeven
wordt in het lezen, schrijven, rekenen, in de hoofdregelen der
spraakkunst van cene ot' van meerdere der in het koningrijk
gebruikelijke talen, in de beginselen van geschiedenis, aardrijks-
kunde of andere soortgelijke wetenschappen, hoedanig onderwijs