Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
WET VOOR HET LAGER SCHOOLWEZEK 13
worden aangeboden, strekkende om de uitvoerinjj der vooraf-
gaande bepalingen omtrent het lager onderwijs te verzekeren en
te regelen, m verband met de bijzondere aangelegenheden van
elke provincie, waarbij in aanmerking zal komen:
1°. Het maken van schikkingen wegens eene billijke ver-
deeling der kosten, vallende op scholen welke dienen
voor onderscheidene gemeenten of gedeelten van deze.
2°. Eene verdeeling der scholen in klassen, met bepaling van
een minimum van het vaste inkomen der onderwijzers
voor iedere klasse.
3°. De bepaling van een maximum van het, voor ieder
schoolgaand kind, aan den onderwijzer toekomend ver-
anderlijk inkomen of schoolgeld, als mede het maken
van schikkingen, ten einde de rigtige inning der school-
gelden te verzekeren.
4°. Het nemen van maatregelen, ter bevordering van het
daarstellcn van bewaarscholen voor kinderen beneden de
zes jaren, en van werkschoten voor arme kinderen, voor-
al van het vrouwelijk geslacht
Art. 21.
De raadpensionaris stelt vast alle zoodanige nadere re-
glementen, verordeningen en instructien, als ter gere-
gelde en krachtdadige invoering dezer wet in het bijzon-
der, en ter bevordering van het lager sclioolwezen en
onderwijs in het algemeen, dienstig en noodig zullen wor-
den geoordeeld.
En worden hiermede alle plakkaten, statuten, ordon-
nantiën, keuren of reglementen, binnen deze republiek
op het schoolwezen geëmaneerd, en alle schoolverordenin-
gen, hoe genaamd, ook speciaal de publicatie van 29
Julij 1803, benevens alle daaruit voortgesproten algemee-
ne en bijzondere verordeningen en schoolreglementen,
onder welken naam ook, afgeschaft en buiten effect ge-
steld op zoodanig tijdstip, als ten gevolge van het volle-
dig in werking brengen dezer wet, door den raadpensi-
onaris aan den volke zal worden bekend gemaakt.
Zie aanmerking o onder art. 1 pag. 1.