Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 •WET VOOR HET LAGER SCHOOLWEZEN.
a). Bij art. 9 van het besluit van den 4 Maart 1815, n®. 87 is den
secretaris van staat voor de binneniandsche zaken aanbevolen,
het regelen van de nadere districtsvcrdeeling, van de distribu-
tie der globale sommen onder de leden der respectieve commis-
sien, van het dedommagemeut uit deze globale sommen aan
de vaste secretarissen jaarlijks toe te leggen, alsmede het op-
maken en vaststellen eener instructie voor dezelve.
b). Bij art. .3 van dat besluit zijn de provinciën verdeeld in school-
districten, terwijl de respectieve commissien uit even zoo vele
leden bestaan, als de provincie schooldistricten heeft, met dien
verstande echter, dat eenige districten door twee schoolopzie-
ners worden waargenomen, onder genot van een evenredig aan-
deel in het gedeelte der globale som aan zoodanig district toe-
gelegd, behoudende echter beiden, ieder op zich zeiven, gelijke
stem en zitting in hunne respectieve commissien.
c). Ten gevolge van het kon. besl. van 2 Januarij 1842, n". 61
(St.bl. n°. 1), is in sommige provinciën eene nieuwe districts-
verdeeling ingevoerd.
Art. 8.
De eerste aanstelling der leden van elke commissie,
als ook die der nieuwe bij eene eventueele vermeerdering
van derzelver getal, zal geschieden door den raadpensi-
onaris.
Art. 9.
Omtrent de verschillende zaken, in de drie voorgaande
artikelen vervat, doet de secretaris van slaat voor de bin-
neniandsche zaken de noodige voordraglen aan den raad-
pensionaris.
Art. 10
Ter vervulling der in vervolg van tijd openvallende school-
opzieners-plaatsen, leveren de respectieve commissien eene
nominatie van twee personen in bij het departementaal be-
stuur, hetwelk dezelve, voorzien van zoodanige bedenkin-
gen, als het dienstig mogt oordeelen, en voorts, zulks ver-
kiezende, vermeerderd met één of twee personen, inzendt
bij den secretaris van staat voor de binneniandsche zaken,