Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,7
i
uo
REGISTER.
Beurzen ter opleiding yan onderwijzers en onderwijzeressen
Bewaarscholen, art. 20 b 4®. .....
Bezoeken der scholen, moet tweemaal in het jaar geschieden
art. 5. ........ .
Verslag van hetzelye, art. 24, 1°. . , . .
Boeken. Zie Leerboeken.
Boekenlijst, art 24 .
Boeten en straffen op overtreding der wet, art. 14,18, 25
Buitenlanders, art. 5 ...... .
Burgerlijke magt, wanneer en hoe in te roepen, art. 8,
Bijdragen (nieuwe), art. 24 .
Circulaire van het dep. van binn. zaken van 5 Julij 1830
cc c< cc cc (c cc cc cr 2 Septemb. 183
cc cc cc cc cc cc cc cc Januarij 184
Commissie van onderwijs (provinciale) , wie dezelve uitma
ken, art. 4. ....... .
Aantal der leden, art. 7 . . . • . .
Eerste aanstelling der leden, art. 8 . . . •
Honoraire leden, art. 10 b. . . . , ,
Vervulling yan ontstane vacaturen, art. 10 . •
Algemeene verpligting, art. 11 ,
Waar cn wanneer derzelver yergadcringen gehouden wor
den, art. 18. ... ....
Buitengewone vergaderingen, art. 19 . .
ficpalingen omtrent den voorzitter, art, 5 .
« cc cc vice-president en secretaris, art. 21
Verslagen door de leden over te leggen, art. 24.
Commissie (plaatselijke school-), art> 10 en 11 . ;
Verpligtingen der leden, art. 1—9 ....
De schoolopziener integrerend lid, art. 12 .
Voor de openbare lagere scholen, art. 11 . ,
Commissie yan plaatselijk toeyoorzigt, art. 9.
Ontheft den schoolopziener niet van verantwoording, art. 11
Departement van binnenlandsche zaken, belast met het be
stuur van het schoolwezen, art. 1 . . . .
Diakonie scholen. Zie scholen, (bijzondere van de eerste klas
se), art. 3. ....... .
Dispensatie van het vergelijkend examen, art. 17 en 25 1
Examen (school-), art. 13 .
Examen (vergelijkend).......
Examen voor de algemeene toelating, art. 7—11. .
Verordeningen op het afnemen der examens
Vereischten voor de yerschillendc rangen, art. 1
Voor den vierden rang kan afgelegd worden voor den dis
tricts-schoolopziener, art. 2, . . .
18
en 48
67