Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AAKHANGSEL. 13S
h» Voor het middelbaar en voor alle ander wetenschappelijk
onderwijs, hetwelk niet onder de benaming van hooger onder-
wijs kan worden begrepen, — het zij in eene diergelijke ver-
klaring, als voor het lager onderwijs vereischt wordt, het zij
in akademische graden, op eene der nederlandsche hooge
scholen verkregen; en
c. Voor het hooger onderwijs in akademische graden, op eene
der nederlandsche hooge scholen verkregen.
3®. Van een bewijs van goed gedrag , af te geven door de ge-
meentebesturen van de plaatsen, alwaar hij gedurende de drie
laatste jaren zijn verblijf heeft gehouden.
Dit bewijs zal van den volgenden inhoud zijn:
« AVij burgemeester en Wethouders (schepenen of assesso-
c< ren) van..... provincie ..... verklaren overeenkomstig
<c de waarheid, dat de heer (naam en voornaam) deze stad (of
« gemeente) van den.....tot den.....heeft bewoond, in
cc dezelve het beroep van.....heeft uitgeoefend, en geene
cc aanleiding tot eenige klagte omtrent zijn gedrag heeft ge-
cc geven."
Indien het gemeentebestuur redenen meent te hebben, om
het gevraagde bewijs te weigeren, zal de belanghebbende zich
in hooger beroep tot de gedeputeerde staten, en vervolgens
tot ons kunnen wenden.
liet gemeentebestuur, dc voorzegde kennisgeving cn stuk-
ken ontvangen hebbende, zal in het geval, dat daarbij de op-
rigting eener school bedoeld wordt, zich daar tegen kunnen
verklaren, op grond van het reeds bestaan binnen de gemeente
van eene of meerdere scholen; hetzelve zal daarvan aan hem,
die de school v>il oprigten, schriftelijk mededeeling doen, en
voorts deszelfs bezwaren met de oorspronkelijke kennisgeving,
binnen eene maand aan de beslissing der gedeputeerde staten
onderwerpen. Deze zullen uitspraak doen binnen eene maand
nadat de stukken bij hen zullen zijn ingekomen. — Indien
de ondernemer der school geene kennis ontvangt van de be-
zwaren van het plaatselijk bestuur, binnen eene maand, nadat
de stukken door hem zullen zijn ingeleverd, zal hij de school
kunnen openen. Hetzelfde zal hij kunnen doen, wanneer, na
verloop van twee maanden, geene beslissing van gedeputeerde
staten aan hem mogt zijn bekend gemaakt.
Art. 6. In iedere provincie zal eene commissie zijn van examen, za-
men gesteld uit den gouverneur en twee leden van de gedeputeerde
staten, jaarlijks door de vergadering der provinciale staten te kiezen.
Zij zal zich, naar gelang van den aard van het examen, één'of meer
deskundigen kunnen toevoegen.
Die commissie zal bevoegd zijn aan bijzondere personen de bewij-
zen van bekwaamheid tot het onderwijs, in art. 5 n°. 2, a en 6
vermeld, cn tot het oprigteuj voor hunne rekening, van scholen tot
l
è