Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANHAISGSEL. 131
bieden of toelaten zullende echter bij de {rezegde deliberatie in het
oog moeten gehouden worden dc noodzakchjkheid om te zorgen, dat
er voor de verschillende vakken van onderwijs allezins doelmatige
boeken ten gebruike der lagere scholen voorhanden blijven.
In geval hel geheele boek enz. niet niogt zijn afgekeurd, zal even-
wel, voor zoo veel eenig lid dc op bijzondere )laalsen gemaakte be-
denkingen {Tcgrond mogt vinden, daarop bepaa delijk acht worden ge-
slagen, te dien eirccle, dat dit hoek enz. niet gebruikt zal mogen
worden, dan nadat dc daarin voorkomende plaatsen, waarop aanmer-
kingen zijn gevallen, onleesbaar zullen zijn gemaakt, en (wanneer dc
zamenhang van den tekst zulks mogt vorderen) zullen zijn vervan-
gen door hetgene, onder toeslenmiing van al de leden, door de pro-
vinciale commissie te dien einde woordelijk aan dc onderwijzers zal
zijn opgegeven, cn zullen, in zoodanige gevallen, de leden, die de ge-
maakte aanmerkingen op eenige plaats gegrond hebben geacht, ge-
houden zijn een opstel te maken en aan dc vergadering voor Ie stel-
len, Yan hetgene ter vervanging van dezelve plaats zoude kunnen
worden opgegeven.
Dc schoolopzieners en dc leden der plaatselijke schoolcommissicn,
aan welke laatsten de besluiten der provinciale commissie te dezen op-
zigte zullen worden bekend gemaakt door den schoolopziener, die
zitting heeft in de plaatselijke schoolcommissie, zullen er met de
meeste zorg voor waken, dat dc afgekeurde boeken enz. van de be-
doelde scholen worden geweerd, en dat van de boeken enz., waarvan
eenige plaats of plaalsen zijn afgekeurd, geen ander gebruik worde
gemaakt, dan overeenkomstig hetgene de provinciale commissie daar-
omtrent zal hebbi-n bepaald.
Al hot vorenstaande is ook toepasselijk op de boeken enz., die men
als prijzen aan de leerlingen zoude willen uitreiken.
10. Ter bevordering der bedoeling yan art. 6 van het kon. besl.
van 27 Mei 1830 (st. bl. n°. 9), waarbij aan gedeputeerde staten en
aan de plaatselijke besturen onder anderen wordt opgedrageii, om de
meest geschikte maatregelen te nemen, ten einde aan de kinderen,
in de scholen opgenomen, behoorlijk gelegenheid worde gegeven om
het godsdienstig onderwijs, bij of van wege de leeraars der gezindte,
waartoe de kinderen behooren, te kunnen ontvangen, zullen voortaan
tot het geven van zoodanig leerstellig godsdienstig onderwijs door
daartoe bevoegde personen, afzonderlijk en uitsluitend aan de kinde-
ren tot de respectieve kerkgenootschappen behoorendc, dagelijks dc
localen der openbare scholen gedurende één uur beschikbaar gesteld
moeten worden, en zal men de bepaling van het daartoe te bestem-
men uur en van het gebruik daarvan, beurtelings ten behoeve van
iedere kerkelijke gezindte, regelen door tusschenkomst der school-
opzieners, of der leden van dc plaatselijke schoolcommissie, onder welke
de scholen respeciievclijk ressorteren, na opzettelijk overleg met de
geestelijken der verschillende kerkelijke gezindten in dc stad of ge-
meente.