Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
124 AATïHA?fGSEL,
derwijs, waarover men vermeende zich te moeten beklagen, de aan-
leiding tot het ontrusten der gemoederen had gegeven, de adressan-
ten echter niet slechts bedoelden om daaromtrent voor het vervolg
genoegzame waarborgen te verkrijgen, maar dat hun verlangen zich
uitstrekte tot eene afscheiding der gemengde scholen in verschillende
scholen van bepaalde godsdienstige gezindten, of wel tot het verkrij-
gen van vrijheid om zoodanige scho en, zonder eenige vooraf gaande
autorisatie, te mogen oprigten, door welk een of ander eene geheele
verandering in de bij de wet vast gestelde grondbeginselen, waarop
thans het lager onderwijs hier te lande is gevestigd, zoude worden
te weeg gebragt; terwijl het verder was gebleken, dat, hoewel dat
verlangen door velen werd gedeeld, echter verre weg de meerderheid,
zoo van hen, die hunne wenschen te dezer zake aan het gouverne-
ment hadden kenbaar gemaakt, ak van de genen, die door hetzelve
waren geraadpleegd, van gevoelen was, dat van gezegde grondbegin-
selen niet behoort te worden afgeweken.
Het gouvernement daarbij in aanmerking genomen hebbende dea
graad van ontwikkeling en bloei, waartoe het lager onderwijs geko-
men is, gedurende de vier en dertig jaren, dat helzelve volgens die
grondbeginselen bestuurd is geworden, heeft dan ook begrepen, dat
er geene termen waren om thans van dezelve af te wijken, doch dat
er maatregelen dienden te worden genomen, om de misbruiken, die
in derzelver toepassing konden zijn ingeslopen, te doen ophouden, en
om daardoor en door het geven van waarborgen tegen zoodanige mis-
bruiken voor het vervolg ai tc doen, wat mogelijk was, om aan de
onlruste gemoederen het noodige vertrouwen in te boezemen, zonder
door hoogst moeijelijke en gevaarlijke proefnemingen het openbaar
lager onderwijs hier te lande welligt aan teruggang en verval bloot
te stellen, cn zoo doende wederom van dc andere zijde groote be-
zorgdheid te verwekken hij de hier voren bedoelde meerderheid.
Intusschen stelt het gouverment er mede den hoogsten prijs op,
dat aan de schoolkinderen, ieder naar dc begrippen der kerk, waar-
toe zij behooren, grondig leerstellig godsdienstig onderwijs worde ge-
geven, en hel is dan ook om hetzelve, zoo veel mogelijk, te bevorde-
ren, dat, volgens art. 11 van het besluit, de schoollokalen, te dien
einde, dagelijks beschikbaar zullen zijn; terwijl daarenboven de ker-
kelijke autoriteiten der verschillende gezindheden van gouvernements-
wege zullen worden opgewekt en uitgenoodigd, om te zorgen, dat
voor de schoolkinderen de weg tot het ontvangen van het bedoeld
onderwijs al meer en meer worde geopend.
Maar is bet van de eene zijde wenschelijk, dat het geen der kin-
deren aan leerstellig godsdienstig onderwijs onlbreke: van den anderen
kant kan er niet te veel worden gezorgd, dat hetzelve niet anders
dan buiten den schooltijd, en geheel algezonderd, aan de kinderen,
naar de verschillende kerkgenootschappen, waarloc zij behooren, worde
gegeven, ten einde er geene de minste inbreuk worde gemaakt op
den aard der gemengde scholen.