Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
AAHHAINGSEL.
den betrokken geestelijke voorstellen, met uitnoodiging om te verkla-
ren, of en in boe verre die bedenking in hare godsdienst of derzel-
ver beginselen grond hebbe.
De provinciale commissie van onderwijs zal, alzoo nader ingelicht,
naar bevind van zake, het gebruik van het beklaagde op al de voor-
melde lagere scholen in hare provincie verbieden of toelaten.
Indien de schoolopziener (of de plaatselijke schoolcommissie, aan
welke eenige bedenking door eenen geestelijke wordt ingeleverd,
dezelve niet gegrond acht, zal hij (of de plaatselijke schoolcommissie)
zich bij de kerkelijke overheid van dien geestelijke vervoegen, ten
einde eene verklaring te vragen, als boven is omschreven. Achter-
volgens die verklaring zal de schoolopziener (of de plaatselijke school-
commissie) het gebruik schorsen of toelaten.
In geval van schorsing zal de schoolopziener (of de plaatselijke
schoolcommissie door tusschenkomst van den schoolopziener) vaa
deze, gelijk van de gansche toedragt der zaak, met overlegging der
stukken in voege voorschreven, in de eerstkomende vergadering ken-
nis geven aan de provinciale commissie van onderwijs, die alsdan,
na gehouden deliberatie, naar bevind van zake, het beklaagde zal
verbieden of toelaten; zullende echter bij gezegde deliberatien in het
oog moeten worden gehouden de noodzakelijkheid om te zorgen, dat
er voor de verschillende vakken van het onderwijs allezins doelma-
tige boeken ten gebruike der lagere scholen voorhanden blijven.
In geval het geheele boek enz. niet mogt zijn afgekeurd, zal even-
wel, voor zoo veel eenig lid de op bijzondere plaatsen gemaakte be-
denkingen gegrond mogt vinden, daarop bepaaldelijk acht worden
geslagen, te dien effecte, dat dit boek enz. niet gebruikt zal mogen
worden, dan nadat de daarin voorkomende plaatsen, waarop aanmer-
kingen zijn gevallen, onleesbaar zullen zijn gemaakt, en (wanneer
de zamenbang van den tekst zulks mogt vorderen) zullen zijn ver-
vangen door hetgene, onder toestemming van al de leden, door de
provinciale commissie te dien einde woordelijk aan de onderwijzers
zal zijn opgegeven, en zullen, in zoodanige gevallen, de leden, die
de gemaakte aanmerkingen op eenige plaats gegrond hebben geacht,
gehouden zijn, een opstel te maken, en aan de vergadering voor te
stellen, van hetgene ter vervanging van dezelve plaats zoude kunnen
worden opgegeven.
De schoolopzieners en de leden der plaatselijke schoolcornmissien,
aan welke laatste de besluiten der provinciale commissien te dezen
opzigte zullen worden bekend gemaakt door den schoolopziener, die
zitting heeft in de plaatselijke schoolcommissie, zullen er met de
meeste zorg voor waken, dat de afgekeurde boeken enz. van de be-
doelde scholen worden geweerd, en dat van de boeken enz., waar-
van eenige plaats of plaatsen zijn afgekeurd, geen ander gebruik
worde gemaakt, dan overeenkomstig hetgene de provinciale commissie
daaromtrent zal hebben bepaald.
Al het vorenstaande is ook toepasselijk op de boeken enz., die
men als prijzen aan de leerlingen zoude willen uitreiken.