Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
AAHHAINGSEL.
Op het rapport van onzen minister van binnenlandsche zaken, vanr
den 11 dezer, n°. 507, zeer geheim.
Hebben besloten en besluiten :
1. Er zal binnen 's Gravenhage eene commissie worden bijeen ge-e
roepen, met het oogmerk om na kennis te hebben genomen van dee
tot de bedoelde bezwaren, betrekkelijke stukken, welke aan dezelve,
te dien einde zullen worden mede gedeeld, ons daaromtrent te die-e
nen van consideratien en advies, en om ons voorts zoodanige maatt
regelen voor te dragen, als zouden kunnen strekken ter tegemoetkom
ming in gemelde bezwaren.
2. Tot leden dezer commissie worden benoemd de beeren:
Baron van der Capellen, onze secretaris van staal, voorzitterr
Dc baron van Wijkerslooth van Schalkwijk, bisschop vani
Curium.
De heer Groen van Prinslerer, onze staatsraad in buiten-j
gewone dienst.
De baron van Hugenpoth van Aerdt, lid van de eerstitl
kamer der staten-generaal.
De heer A. des Amorie van der Hoeven, hoogleeraar bh
de remonstrantsche kweekschool te Amsterdam.
En de heer N. C. Kist, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan dd
hoogeschool te Lexjden.
En tot secretaris bij dezelve:
De heer W. J. Piepers, secretaris van den raad van state.
3. Deze commissie zal door onzen minister van binnenlandschti
zaken tot het aanvangen van hare werkzaamheden worden bijeen ge-e
roepen in de eerste helft van de maand December en, met primo
Januarij aanstaande, hare werkzaamheden moeten geëindigd hebbenn
zij zal den uitslag barer overwegingen onmiddellijk aan ons doei:
toekomen.
Onze minister van binnenlandsche zaken is belast met de uitvoer
ring van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst
L, KON. BESLUIT van 2 Januarij 1842,n°. 61t
(st.bl. 1), houdende nadere bepalingen ome
trent het lager schoolwezen.
WIJ AVILLEM II, z^z
Gelet op de bij ons ingekomen adressen, houdende bezwaren, bet
trekkelijk het lager onderwijs, en willende daarin te gemoet komeni
voor zoo veel zulks, behoudens de bestaande wettelijke bcpalingenn
kan geschieden, als mede allen mogelijken waarborg daarstellen te€
gen elke, met den geest der wet strijdige toepassing, en bepaaldelijlj!