Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
112 A\-SnAJ<GSEL.
Uet laatste deel van het art. bevat nojj zeer belanijrijke bepalin-
gen, namelijk, vooreerst, dat de schoolbehoeften aan de kinderen in
de school zullen verstrekt worden, ten gevolge van den aankoop der-
zelven uit de opbrengst der schoolgelden. Deze bepaling zal ten ge-
volge dienen te hebhen, dat de schoolgelden eenigzins verhoogd wor-
den, op vele plaatsen, waar, tot dus verre, op eene andere wijze
in de aanschaffing der schoolbehoeften voorzien werd. Ten tweede
wil het artikel, dat de aanschaffing en uitdeeling der boeken en
verdere schoolbehoeften zal geschieden door tusschenkomst van het
plaatselijk bestuur, hetwelk, dienvolgens, hieromtrent eenen regel zal
behooren vast te stellen, na met den schoolopziener te rade te zijn
gegaan.
6. Dit art. bevat geene andere beginselen, dan die, welke te allen
tijde tot leiddraad hebben moeten strekken aan allen, die toezigt
over het openbaar onderwijs hebben. Zoo er onder de zoodanigen
cenigen mogten bestaan, die, door deze beginselen niet genoegzaam in
het oog te houden, eenige oorzaak mogten gegeven hebben tot de
klagten, welke in de laatste lijden gerezen zijn, of tot eenig voor-
wendsel aan een onbillijk mistrouwen, zal de bepaling van dit ar-
tikel hun tot eene waarschuwing strekken, welke voor hen niet ver-
loren kan gaan, en waarvan de uitwerkselen nog zullen bevestigd
worden door UEd. Gr. Achtb. tusschenkomst en toezigt.
Die tusschenkomst, echter, zal, evenmin als die der plaatselijke
besturen nimmer strekken, ora zich in te laten met het onderwijs
van het leerstellige van de godsdienst; maar integendeel zal zij strek-
ken, om elke gezindheid te beschermen tegen al wat eenigen hinder
zou kunnen toebrengen aan de vrije overlevering harer eigene leer
in haren eigen boezem, en onder het bestuur harer eigene leeraars,
ot wel, om van de scholen te verwijderen, al wat aan hare godsdien-
stige denkwijze zoude kunnen aanstoot geven. Voor het overige is
het ondoenlijk, om algemeene regelen aan de hand te geven over de
wijze, waarop het eerste gedeelte van dit artikel dient tc worden
ten uitvoer gelegd.
Die uitvoering kan verschillende zijn in de gemeenten, waar slechts
ééne, en in die, waar meerdere godsdienstige gezindheden aangetrof-
fen worden. In allen gevalle behoort steeds daarvoor te worden ge-
zorgd, dat op de openbare scholen, gedurende dc schooltijden, niets
geschiede of geleerd worde, hetwelk aan eenige der godsdienstige ge-
zindheden, waartoe de kinderen behooren, aanstoot zou kunnen ge-
ven. De ouders behooren gerust te kunnen zijn, dat aan hunne kin-
deren op de scholen niets geleerd worde, hetwelk met hunne gods-
dienstige denkwijze in strijd is. De openbare scholen behooren bovenal
dit vertrouwen te genieten. Het is daarom, dat de klagten, welke
te dezen aanzien zouden mogen ontstaan, steeds met bijzondere aan-
dacht zullen moeten gade geslagen worden.
7. Er beerscht in de onderscheidene provinciën des rijks cene zoo
groote yerscheidcnhcid van omstandigheden, dat het allezins wenschc-