Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANHAISGSEL. 111
bijzonderheden, algemeene maatregelen ter aanmoediging en opbeu-
ring te kunnen nemen of goedkeuren.
5. Dc voordeden aan openbare onderwijzers toegekend bij n®. 1
en 2 van dit artikel, zullen behooren te komen ten laste der gemeente,
voor zoo verre daarin van elders niet wordt voorzien.
liet veranderlijke inkomen, onder n°. 3, heeft ten dod, om den ijver
des onderwijzers op te wekken, daar hetzelve hem zal worden betaald
in evenredigheid van het aantal van werkelijk ter schoolgaande kin-
deren.
De betaling van dit veranderlijke inkomen zal, volgens de bepa-
lingen yan het artikel, op tweedcrlei wijze kunnen geschieden, na-
melijk, of uit dc gemeente-kas, of door de ouders der schoolgaande
kinderen.
Er zijn onderscheidene plaatsen, waar zulks werkelijk geschiedt
onmiddellijk uit de gemeente-kas, cn de onderyinding leert, dat deze
handelwijze eene zeer gunstige uitwerking heeft op den staat yan
het onderwijs, hetwelk alsdan geheel kosteloos gegeyen wordt.
Minyermogcnde ouders worden alsdan door den last der schoolgel-
den niet verhinderd, hunne kinderen deel aan het onderwijs te doen
nemen; ook is de aanmerking gegrond, dat de kosten yan het open-
baar onderwijs daar het minste drukken, waar dezelve door de ge-
zamentlijhe ingezetenen gedragen worden.
De tweede wijze yan betaling door middel yan schoolgelden, door
de ouders te yoldoen, is tot dus verre meest algemeen in gebruik.
Van deze twee opgenoemde wijzen schijnt dc eerste, in velerlei
opzigten, de yoorkeur te verdienen, waarom ik gdooye, dezelye
meer bijzonder aan dc aandacht yan UEd. Achtb. te mogen aanbe-
yelcn.
liet art. beyat voorts de bepaling, dat daar, waar de schoolgelden
van de ouders geyorderd worden, de voldoening derzelven, yoor zoo
veel arm-kinderen betreft, zal geschieden door de liefdadige ge-
stichten, welke belast zijn, om die kinderen te onderhouden. Inge-
val deze besturen van liefdadigheid hiertoe onvermogend mogten we-
zen, zullen zij zich hij de gemeentebesturen kunnen vervoegen tot
het bekomen van onderstand, of met deze overeenkomen, dat de be-
doelde schoolgelden uit de gemeente-kas zullen betaald worden.
Behalve de kinderen van bedeelde armen, worden er, in iedere ge-
meente, in grooter of kleiner aantal gevonden, wier ouders zich niet
hebben aangemeld aan de besturen van liefdadigheid, tot het beko-
men van onderstand, edoch desniettemin onvermogend zijn, om de
schoolgelden te betalen.
Het is deze klasse van kinderen, in het art. niet vermeld, welke
dc bijzondere oplettendheid en zorg van het bestuur verdient. Het
ware te wenschen, dat overal, gelijk dit reeds op vele plaatsen ge-
schiedt, de schoolgelden dezer kindereu uit de gemeente-kas konden
betaald worden, o ' dat, in dc groote steden, afzonderlijke scholen voor
dezelve konden opgerigt worden.