Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANHA^VGSEL. lOB
5. Dat tot leden der provinciale commissien van onderwijs en
schoolopzieners zullen worden aangesteid, gelijk geschiedt bij deze,
enz. enz.
6. Dat hij alteratie van art. 21 der instructie van schoolopzieners
en commissien van onderwijs voortaan, bij elke commissie, uit hare
respectieve leden zal worden benoemi een vaste secretaris, tegen het
genot van eenig dedommagement uit de globale sommen, boven bij
art. 4 dezes besluits, aan dc commissien van onderwijs respectievelijk
toegelegd.
7. Dat voortaan, bij invallende vacaturen, deze vaste secretarissen
zullen worden benoemd op gelijke wijze als de leden zeiven, doch
uu onmiddelijk door ons, gelijk daartoe benoemd worden bij deze, enz,
8. Dat bij alteratie van het laatste lid van art. 18 van gemelde
instructie, de vergaderingen der commissie van Zuid-Holland, voort-
aan, in plaats van te Rotterdam^ in's Gravenhage j die daarentegen,
der commissie van Noord-Holland, overeenkomstig hetzeUde artikel,
in plaats van te Amsterdam, vervolgens weder te Haarlem zullen ge-
houden worden.
9. Dat aan onzen secretaris van staat voor de binnenlandsche zaken
zal worden aanbevolen, gelijk geschiedt hij deze, het regelen van de
nadere districts-verdeeling, van de distributie der globale sommen
onder de leden der respectieve commissien, van het dedommagement
uit dezelve globale sommen aan de vaste secretarissen jaarlijks toe
te leggen, alsmede het opmaken en vast stellen eener instructie voor
dezelve, en voorts, genoemde onze secretaris van staat in het alge-
meen zal zijn geautoriseerd, om alles ter executie tc leggen en tc
verrigten, wat tot het ontbinden der thans bestaande en het consti-
tueren der nieuw tc vestigen commissien van onderwijs zal behooren
te geschieden.
En wordt onze secretaris van staat voor de binnenlandsche zaken
belast met de executie van dit besluit, van hetwelk een afschrift zal
worden gezonden aan de algemeene rekenkamer tot derzelver infor-
matie ennarigt, en zal hetzelve besluit door de staats-courant worden
publiek gemaakt.
Gegeven tc V Gravenhagen enz.
E. KON. BESLUIT van 2 November 1823, n"". 161,
houdende bevestiging der bestaande bepalingen
wegens de aanstelling van onderwijzes.
Op het rapport van onzen minister voor het publiek onderwijs, de
nationale nijverheid en de koloniën, van den 18 Augustus 1821, n".