Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
AAHHAINGSEL.
Gehoord de voordragt van onzen secretaris van staat voor dc hin-
nenlandsche zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Art. 1. Dat de tot dus verre bestaande departementale commis-
sien van onderwijs zuHen worden ontbonden, cn derzelver ledeu van
hunnen post honorabel ontslagen, gelijk geschiedt bij deze, en zulks
met primo April dezes jaars, ofwel met den alloop der eerstkomende
voorjaars-vergaderingen dezer commissien, onder de verpligting ech-
ter, om, overeenkomstig art. 15 van de instructie der schoolopzieners
cn commissien van onderwijs, te zorgen, dat alle papieren, stukken
en aanteekeningen dadelijk, en in behoorlijke orde, aan hunne op-
volgers, of de haar vervangende commissien worden geÜxtradeerd.
2. Dat de thans bestaande departementale commissien van on-
derwijs, met den afloop harer eerstkomende voorjaars-vergadering, da-
delijk zullen worden vervangen door de provinciale commissien van
onderwijs, in dier voege, dat in elke provincie of landschap der Ver-
eenigde Nederlanden, eene zoodanige commissie zal worden gevestigd.
3. Dat
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zeeland
Utrecht
Vriesland
Overijssel
Groningen
Braband
Drenthe
m
«
10.
9.
8.
5.
4.
9.
6.
6.
9.
4.
schooldistricten zal worden verdeeld, en de respectieve commissien
uit even zoo vele leden zullen bestaan, als de provincie of landschap
schooldistricten heeft; met dien verstande echter, dat eenige distric-
ten zullen worden waargenomen door twee schoolopzieners, onder ge-
not van een evenredig aandeel in het gedeelte der globale som, aan
zoodanig district toe te leggen, behoudende echter beiden, ieder op
zich zeiven, gelijke stem en zitting in hunne respectieve commissien.
4. Dat als globale somme zal worden toegelegd aan de commis-
sien van:
Gelderland ... ƒ 3400.—
Zuid-Holland
Noord-Holland
Zeeland
Utrecht .
Vriesland .
Overijssel .
Groningen.
Braband .
Drenthe
« 3300.-
cc 3150.—
cc 2000.—
cc 1600.—
cc 3400.—
cc 2300.—
(c 2100.—
cc 3250.—
<c 1500.—
te zamen ƒ 26000.—