Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANHAISGSEL. 99
op dat stuk, gewijzigd, en zoodanig een cynosure daarop ingevoerd
te krijgen, waarbij bet, onder eene goede regeling en handhaving der
gemaakte bepalingen, alleen de meeste verdiensten en de meeste be-
kwaamheden waren, welke beslisten, aan wien de openstaande plaats
zoude worden toegewezen, zoodat eigentlijk gezegd, de grootmeester
niet anders deed, dan de vereischle akte uit te reiken aan diengenen
der sollicitanten, welke zich, volgens het getuigenis van maire en
schoolopziener, als den meest verdienstelijken en meest geschikten,
ter verkrijging der plaats, had doen kennen.
U. K. H. zal van mij niet anders verwachten, dan dat ik
van haar vrage, de voortdurende handhaving en bevestiging van
al deze inrigtingen, waardoor, blijkens de ondervinding reeds zoo veel
goeds gesticht werd, cn waarvan ^voor de hollandsche jeugd, bijzon-
derlijk onder de wijze en vaderlijke regering van U. K. H. al meer en
meer heil, en voor geheel de natie al meerdere beschaving te ver-
wachten is.
Ik neem dan de vrijheid U. K. H. bij deze, aan te bieden een
concept-besluit, hiertoe strekkende, cn voorts dienende, om van haar
dc noodige lastgeving te verwerven, tot het indienen van verdere
voordragten, betrekkelijk het opbeuren en herstellen van hetgene, ge-
durende de fransche overheersching, almede in het zoo bloeijend la-
ger schoolwezen dezer landen, verachtcrd of gestremd is geworden, bij-
zonderlijk in die departementen, welke reeds vroeger in het fransche
rijk ingelijfd, cn van het vaderland geheel afgescheiden werden; eene
verachtering en stremming, welke zich, vooral door de opgeschorte
invoering der, eerst kort te voren, algemeen tot stand gebragte bepa-
lingen, aangaande het oprigten van gemeentelijke schoolfondsen, of
het beter regelen der schoolgelden, zoo zeer ten nadeele van geheel
het onderwijs, en voornamelijk voor die onderwijzers bij hetzelve,
welke dus verre uit *s lands kasse eenig traktement genoten, deden
gevoelen; zijnde deze betalingen uit 's lands kasse, met dc invoering
van het fransch bestuur, geheel weggevallen, cn vervangen door an-
dere schikkingen, van welke de onderwijzers, ten gevolge van de ver-
traging, die ook hierin gebragt werd, geen genot gehad hebben.
Welke ook de volgende besluiten van U. K. H., omtrent de
zoo even genoemde schoolfondsen, of de betere regeling der school-
penningen, zijn mogen; in de dringende behoeften van zeer vele
schoolonderwijzers, die nu, sedert verscheidene jaren, het lands trak-
tement niet genoten hebben, zal op eenigerhande wijze dadelijk be-
hooren (e worden voorzien, en het is uit dien hoofde, dat ik ver-
meend heb, aan U. K. H. te moeten voorstellen, om, zoo lang des-
wege niet nader zal zijn beschikt, aan al die schoolonderwijzers bin-
nen dc Vereenigde Nederlanden, welke, te voren, eenig vast trakte-
ment uit 's lands kasse genoten, ditzelfde traktement toe te staan van
den 1 December 1813.
Ten aanzien der benoeming van schoolonderwijzers, heb ik gemeend,
U. K. II. te moeten voorstellen, deze te laten op den voet, waarop