Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANHAISGSEL. 97
« ik verkläre en zwore, dat ik directelijk of indirectelijk, om den
aan mij opgedragen post te verkrijgen, aan niemand, wie hij ook
zij, onder welk pretext of naam zulks zoude kunnen geschieden,
c giften of gaven hebbe gepresenteerd of beloofd, beloven of geven
zal.
<x. Zoo waarlijk helpe mij God almagtig!
19. Eindelijk is hij verpligt zich te gedragen naar alle zoodanige
mpliatiën, alteratiën en interpretatiën, als in het vervolg van tijd
loor den raadpensionaris mogten worden geoordeeld, op deze in-
;tructic te maken of daar aan te geven.
]}, VERSLAG van den commissaris-generaal
voor de binnenlandsche zaken, van den
14 Maart 1814, aan Z. K. H. den heere
prinse van Oranje-Nassau, souverein vorst
der Vereenigde Nederlanden, omtrent de
inrigtingen van bet lager school-
wezen en onderwijs.
Doorluchtig Vorst en lieer!
Behaagde het U. K. H. op mijne vroegere voordragt, betrekkelijk de za-
.cn der geneeskundige staatsregeling, een allezins gunstig besluit te ne-
nen, ten gevolge waarvan de vroegere inrigtingen, ten deze, na, on-
ler de fransche overheersching, te zijn afgeschaft geweest, nieuw
lestaan cn werking ontvangen; het is met dubbel vertrouwen, dat
i. Ü. K. II. voorstelle, het nemen van een gelijk besluit, omtrent
Ie inrigtingen van het lager schoolwezen en onderwijs.
Dg gevoelens cn gezindheden U. K. H., ten aanzien van deze zoo
fewigtige belangen, zijn reeds, van elders en van vroegeren tijd, te
:eer bekend, dan dat ik mij van hare heldere inzigten en bezorgd-
heid omtrent dezelve niet ten volle zoude overtuigd houden. Het
:al aan U. K. II. dus ook niet dan ten hoogste aangenaam kunnen
[eweest zijn, te vernemen, dat, ook in haar vaderland, aan deze be*
angen met kracht de hand geslagen is, en wel met die gelukkige
litkomst, dat het fransch bestuur aan de gemaakte inrigtingen zijne
goedkeuring en handhaving niet heeft kunnen weigeren; gelijk deze
iaaraan ook voorloopig verleend werd door het algemeen bestuur der
/ereenigde Nederlanden, bij deszelfs besluit van den 4 December 11.
Het is dus niet te doen, om maatregelen te vernieuwen of te her-
itellen, welke, gedurende de laatste jaren, geschorst of vernietigd
5