Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4f INSTRUCTIE voor den Gommïssaris tot de zaken
van het lager schoolwezen en onderwijs in de Ba-
taaFsche Republiek van 30 Mei 1806.
1. De commissaris lot de zaken van het lager schoolwezen en
onderwijs in de Bataafsche Republiek, is belast met het toezigt over
alles, wat het lager schoolwezen en onderwijs betreft.
2. Hij zal de gebreken, die in den slaat der lagere scholen cn
het lager onderwijs plaats hebben , opsporen en aan den secretaris
van staat voor de binnenlandsche zaken de noodige voorstellen doen
ter verbetering of wegneming van dezelven.
3. Hij zal aan den secretaris van staat voor de binnenlandsche
zaken voordragen alles, wat lot de geregelde werking der wet en
daaruit voortgevloeide verordeningen, als mede lot bevordering en ver-
betering van het lager schoolwezen en onderwijs in het algemeen,
strekken kan.
4. Hij zal een waakzaam oog houden op de geregelde nakoming
van de wet en alle daaruit voortgevloeide verordeningen.
.5. Hij zal den secretaris van staat voor de binnenlandsche za-
ken dienen van berigt, consideratien cn advies op alle stukken, be-
trekkelijk het lager schoolwezen en onderwijs, tot dat einde in zijne
handen gesteld.
6. De aan hem opgedragen commissorïalen zal hij zoo spoedig mo-
gelijk afdoen, en speciaal op alle stukken, op de gewone wijze in zijne
handen gesteld, uiterlijk binnen den tijd van twee maanden, en op
alle stukken, zonder resumtie, binnen den tijd van veertien dagen
rapporteren, of anders dc redenen opgeven, welke zulks mogten ver-
hinderen.
7. Bij het uitbrengen der rapporten zal hij tevens van de mis-
sives en besluiten, uit zijne adviezen proiluerende, de noodige con^
cepten overleggen.
8. Door het consulteren der openbare notulen van het ministe-
rie van binnenlandsche zaken, zal hij zich bekend maken en hou-
den met al hetgene betrekkelijk lot het vak zijner werkzaamheid bij
hetzelve mogt zijn voorgevallen.
9. Op last van den secretaris van staat voor dc binnenlandsche
zaken, zal hij alle zoodanige opstellen vervaardigen of helpen vervaar-
digen, als ter handleiding voor de onderwijzers zei ven of ten gebruikc
op de scholen dienstig of gepast geoordeeld worden.
10. Hij zal uit de voorhanden zijnde schoolwerkjes van allerlei