Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
RIJKSTRAKTEMENTEIf. 89
aanvang nemen met den dag, waarop de nieuw aan te
stellen schoolonderwijzer aldaar zijne functien zal hebben
aanvaard.
En zal een afschrift enz.
BESLUIT van 5 Mei I82I, n°. 58, belangende de uitbeta-
ling der landelijke schoolonderwijzerstraktementen.
Wu WILLEM, Er«z.
Gezien het rapport van het departement van financien,
van den 4 dezer, n°. 631, daarbij, met overleg, van onzen
minister voor het publieiv onderwijs, dc nationale nijver-
heid en de koloniën, eenige wijzigingen voorstellende in
ons besluit van den 20 April 1817, n". 277, ter voorzie-
ning in de vertraging, welke, door het bepaalde bij art. 2
van ons besluit van den 30 Augustus 1820, n". 110, ont-
staan is in de uitbetaling van de landelijke schoolonder-
wijzerstraktementen ;
Gelet op art. 33 van ons besluit van den 22 December
1819, n". i59.
Hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De traktementen der schoolonderwijzers, ten
laste van 's rijks kas, zullen over het geheele vierendeel-
jaars, waarin eene vacature ontstaat, worden geordonnan-
ceerd ten behoeve van den laatst gefungeerd hebbenden
onderw ijzer. Daarentegen zullen ten laste van hem, zijne
weduwe of erven, en wel tot aan hel einde van het vie-
rendeeljaars, de kosten komen van de tijdelijke waarne-
ming der school, te regelen onder het toezigt van het
plaatselijk bestuur.
Art. 2. De onderwijzers, die, wettig aangesteld, hun-
nen post aanvaarden na het emde van een vierendeeljaars,
Avaarin de vacature der school is ontstaan, zullen hunne
jaarwedde ontvangen van den dag, dat zij in functie treden;
ook zal te hunnen name de rijksjaarwedde worden geor-
donnanceerd over het tijdvak, dat de school, na het einde
van hetzelve vierendeeljaars, tijdelijk mogt zijn waarge-
nomen, blijkens deswege te ontvangen berigt van den
gouverneur der provincie. Het geordonnanceerde wegens