Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1848
3e verm. dr; 1e dr.: 1840
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 673 E 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206351
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Overijssel, Regels (vorm), Besluiten (vorm), Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis van de bestaande bepalingen op het lager schoolwezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
88 RIJKSTRAKTEMENTES.
benoemde vaste schoolonderwijzer zijnen post heeft aan-
vaard, ten name van denzelven zal worden opgemaakt
de ordonnantie voor het traktement, te rekenen van den
dag af der tijdelijke waarneming van de school, zulks
echter op de gewone tijden, dat, volgens ons besluit van
den 1-4 Maart 1816, de ordonnantiën der traktementen,
uit 's rijks kasse te betalen, behooren te worden opge-
maakt.
Art. 4. Dat de wettig nieuw aangestelde schoolonder-
wijzer zal gehouden zijn, dat gedeelte van het trakte-
ment, hetwelk verschenen is vóór den dag der aanvaar-
ding der school, en hetwelk aan den tijdelijken waarne-
mer competeert, aan denzelven uit te reiken, of wel aan
de weduwe van den vorigen vasten onderwijzer, in geval
de school door deszelfs overlijden is vacant geworden, en
ten koste van dezelve weduvve tijdelijk werd waargeno-
men ; welke uitreiking geschieden zal onder toezigt en
regeling van het plaatselijk bestuur.
Art. ä. Dat, in geval de school, door overlijden, ver-
trek of anderszins van den schoolonderwijzer, openvalt,
over het vierendeeljaars, waar dit een of ander plaats
heeft, als nog ten name van denzelven onderwijzer, de
ordonnantie zal worden opgemaakt, tot op den dag van
dit overlijden, vertrek of anderszins; wordende in het eerste
geval, namelijk bij overlijden, zijne weduwe of respec-
tieve erven gemagtigd om het bedrag dezer ordonnantie
te ontvangen.
Art. 6. In geval aan eene schoolonderwijzers wed uwe
een jaar van gratie wordt verleend, zoo zal over hetzelve
jaar van gratie de ordonnantie van het rijks-traktement
worden geslagen ten name van den tijdelijken waarnemer
der school, door dezelve weduwe te stellen, onder ge-
houdenheid, om de gelden aan dezelve weduwe voluit
te overhandigen; zulks almede onder toezigt van het plaat-
selijk bestuur.
Art 7. De aanvang der uitbetaling van verhoogde school-
onderwijzerstraktementen zal zich, bij voortduring blijven
regelen naar ons besluit van den 14 Maart 1816, zoo dik-
werf zoodanige verhooging aan werkelijk fungerende school-
onderwijzers wordt toegestaan; daarentegen zal de uitbe-
taling ook van het verhoogde traktement, hetwelk gedurende
eene plaatshebbende schoolvacature wordt verleend, haren