Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandschen stijl. 555 '
per tc Medemblik, landfchap Holland, noorde-
lijk gedeelte, verklaar in goede gangbare miinte
ter leen ontvangen re hebben van, en deugdelijk
fchuldig te zijn aan den heer Kard yan Loon,
koopman in zout te Hoorn, dc fomma van vier-
duizend gulden, en dezelve fomme te zullen we-
dergeven aan voornDcmdcn hner K. van Loon, in
zijne handen of in die van den wettigen houder
dezes, in jaarlijkfche termijnen van vier honderd
gulden; waarvan dc eerde verfchijnen zal den
zeventienden october achttienhonderd en twintig,
en zoo vervolgens van jaar tot jaar op denzelf-
den datum.
Wanneer echter de wettige houder dezes ge-
zegde tcrmynsbetaling mögt uitftellen, alsdan
wordt deze obligatie gerekend te vervolgen in
dier voege , dat wanneer na verloop van het jaar
achtienhonderd en derdg deze obligatie niet ge-
heel mögt zijn afgelost, alsdan door den wettigen
houder dezes het geheele onafgeloste kapitaal te
allen tijde kan worden gevorderd, mits daarvan
een half jaar te voren waarschuwing gedaan wor-
de. Voorts is bepaald, dat van het aan het hoofd
zijnde kapitaal, op dezelfde wijze als omtrent
hetzelve is bepaald, zal worden voldaan een
jaarlijkfche intrest van zes ten honderd.
En verklaren wij medeondergeteekendcn, Pe-
trus der Willigen, koopman te Middelburg, cn
Hendrik de Kortenaar, fchipper te Nijmegen, te