Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
A'EDERLANDSCIIEW STIJL. 549
KoopcoulrSct , transport en Itujling.
De ondcrgeteekenclen Hcnd^-ik Felzen, kaaskoo-
pcr, wonende te Zutphen, en Pieter van Thiel,
■flagter mede aldaar woonachtig, verklaren aange-
gaan te hebben hot navolgend koopcontract 1
Hendrik Velzen verklaart bij deze, voor de fom-
ma van zestien honderd gulden te hebben ver-
kocht , en dicnsvolgens af te flaan en in vollen ei-
gendom over te dragen aan Pieter van Thiel.
Een huis cn erve, onbezwaard met eenig hijpo-
theek, flaande en gelegen tc Zutphen op de markt.
Wijk D. N". 325, bclend aan de eene zyde met
het huis van Hendrik van Tol, en aan de andere
zijde met dat van den heer Christiaan van den
Ende, met alle de dienstbaarheden aan hetzelve
-verknocht.
De kooper Pieter van Thiel verklaart voorfchre-
vene koop aan te- nemen, en diensvolgens aan
Hendrik Velzen voornoemd of regtverkrijgenden,
gezegde fomma van zestien honderd gulden wet-
tig fchuldig te zijn, en daarvoor het verkochte
en getransporteerde huis en erve te verbinden,
volgens het privilegie , den verkooper bij de wet
verleend. Voorts verklaart de kooper en fchul-
denaar welgemelde fom van zestien honderd gul-
den te zullen betalen in goede, gangbare munt en
in jaarlijksche termijnen van twee honderd gulden,
ingaande met den eerllen januanj aanftaande. By
Mms