Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ut ip ■ I ........... mi
NEDERLANDSCHEN STlJg^. 543I
algemeene karakter van den briefflljl, ongedwon-
gene natuurlijkheid namelijk, bezitten; ofTchoon
de bijzondere aard en belangrijkheid der onder-
werpen deze foort in vele opzigten van de ove-
rige brieffoorten onderfcheidt (*)
B. Onderhandfche acten.
§ looi. Door onderhandfche acten ver-
ftaat men die fchriftelijke opftellen, welke gewone
maatfchappelijke handelingen ten onderwerp heb-
ben en door de belanghebbende perfonen zeiven
gemaakt worden, zonder tusfchenkomst van eeni-
ge door de wetten aangeftelde ambtenaars- Ten
opzigte van deze ftukken is aan te merken, dat
{*) In de meeste talen viniU men van Toorname raannea
brieventerzamelinjTcn, welke belangrijk zijn, zoo wel ait
lioofde van tien inhoud der brieven, als van de kennis, wel-
ke wij door dezelve verkrijgen van het karakter, de zeden en
denkwijze der schrijvers en van den freest der tijden, in wel-
ke dezen geschreven hebben. Onder dc Gaden munten de
brievenverzamelingen van cicero en plinius , de eerste meer
cn de andere minder , door belangrijkheid van onderwerpen
en ongekunstelde eenvoudigheid ait. Onder de nieuwere ko-
men die van cellzrt , roFE, Mxdaue d£ sevigk^ , waarvaa
de meeste ook in onze taal overgezet zijn , als schoone voor-
beelden in dezen stijl bevattende, in aanmerking; terwyl bo-
ven andere brieven, in het nederlandsch bijzonder die van
den geschiedschryver hooit, door derzelver levendigheid en
vernuft aitsteken, hoewel de stijl, als voor brieven al te ge-
drongea en opgesierd, niet geheel navolgenswaardig ktu
genoemd wordei».