Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHEN STIJL. 499 '
of iets dergelijks hem veroorlooft eenen verheve-
ner ftijl te bezigen (*)
§ 927. In den gercgtelijken ftijl komen nog
fommige gemakkelijker opftellen voor, als: pro-
cesverbalen, memorien, rapporten,
confultaticn, adviefen, enz. In al deze
ftukken, waarvan wij de meeste reeds te voren
onder de berigten, enz. behandeld hebben, en
andere ten opzigte van den inhoud tot dezelve ge-
bragt kunnen worden, zijn beknoptheid en dui-
delijkheid hoofdvereischten.
§928. De procesverbalen zijn wettige
fchriftelijke berigten, ter naauwkeurige befchrij-
ving en bevestiging van zekere verrigtingen strek-
kende. Zoo dienen zij fomtijds om den uitflag
van eenig onderzoek, fomtijds om dien van de
(*) Tot een »oorbeeld geveu wy in dezen op, het uit-
treksel nit eene Tan Cicero's Adevoeringen, te vinden in
BLAiRS hessen over de Redekunst en Fraage leiteren D. II.
bl. io5 volgg. De heerschende toou dezer redevoering stem*
meest overeen met dien der hedendaagsche geregtelijke rede-
voeringen, welke in het algemeen niet zoo hoog hartstogtelijk
als die der ouden gestemd eyn.— Als voorbeelden in onze
taal en nit dezen tijd kunnen wi; niets opgeven dan het
merkwaardig pleitgeding, onlangs door de advokaten de iono
en MEIIER gevoerd over het Paviljoen te Haarlem, en v. u.
itXDEN's verzameling van merkwaardige gewijsden. Onze
regtspleging is oorzaak van een volslagen gebrek in dezen;
doordien hare gesteldheid de openbaarmaking der defensiea
niet gedoogde,
lis