Boekgegevens
Titel: Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Auteur: Beijer, Johan Coenraad
Uitgave: Rotterdam: Mensing en Van Westreenen, 1827
3e dr; 1e uitg.: 1820
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1145 D 16
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206325
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Stelvaardigheid, Nederlands, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of Volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen: voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen en gegrond op de redeneerkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDkRL AxDSCHEN STIJL. 459
§ 859. Dc hoofdregel bij ^het bearbeiden der
reglemenren is, de algemeene ambtspligten zoo
duidelijk te bepalen, dat zelfs een gewoon ver-
ftand dezelve begrijpen kan, cn daar, waar het
op de eigenlijke behandeling der werkzaamheden
cn op eenen gelijken uitweudigcn vorm aankomt,
zeer naauwkeurig eu uitvoerig te zijn.
§ 860. Hiertoe volgt, dat de ft el Ier van een
reglement niet alleen eene grondige en veelomvat-
tende kennis, zoo befpiegelcnde als beoefenende,
in het gegevene vak hebben, maar, dewijl het
ftaatsgebouw een geheel vormt, dat in zijne en-
kele deelen onafgebroken zamenhangt, ook de
geheele ftaatsinrigting kennen moet; hetzij hec
daarop aankome, dat de takken van werkzaam-
heid verbeterd, of dat zij ten aanzien van der-
zelver vorm nieuw ingerigt (georganifecrd) moe-
ten worden. Dan dit is nog niec genoeg: de
fteller moec de vereischte p l a a t f e l ij k e kennis
bezitten; dewijl deze alleen hem in ftaat ftelt,
de voorwerpen uit derzelver waar gezigtpunt te
befchouwen, en op het naauwkeurigfte te bepa-
len. Bij dit alles is hec nog noodzakelijk, of-
fchoon hec eerfte ontwerp eenen met zulke kun-
digheden toegerusten man overgelaten is gewor-
den, dat hetzelve aan onderfcheidene zaak-
kun digen voorgelegd en door hen onpartijdig
onderzocht worde.
§ 861. In d,e inleiding van het regie-